You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

BEREC

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) is een overlegorgaan waarin alle telecomtoezichthouders van lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU samenwerken met elkaar, met de EC en met lidstaten van de EER. BEREC streeft naar consistent toezicht op de naleving van de Europese wet- en regelgeving op het gebied van elektronische communicatie (zoals telefonie en internet) in alle staten waar deze van toepassing is.

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben een toezichthoudende instantie die op de naleving toeziet van de wet- en regelgeving op het gebied van elektronische communicatie (zoals telefonie en internet). In Nederland is dat de ACM. Deze toezichthoudende instanties worden ook wel NRA’s genoemd (national regulatory authority).

Missie[bewerken]

BEREC heeft als missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Europese interne markt voor elektronische communicatienetwerken en -diensten om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert ten behoeve van consumenten en bedrijven. Om dit te bereiken heeft BEREC twee hoofdtaken: de eerste is om ervoor te zorgen dat het toezichtskader van de Europese Unie consistent wordt toegepast binnen de hele Unie en de tweede is het bevorderen van een effectieve interne markt voor de telecomsector.

Als expertgroep ondersteunt BEREC de Europese Commissie (EC) en de nationale toezichthoudende autoriteiten (NRA’s) bij het implementeren van het Europese toezichtskader en geeft advies aan Europese (wetgevende) instellingen. Tevens ondersteunt BEREC op Europees niveau de deelnemende NRA’s bij het uitvoeren van hun landelijke toezichtstaken.

Geschiedenis[bewerken]

In 2002 richtte de EC de Europese Groep van regelgevende instanties (ERG) op na het Besluit van de Commissie 2002/627/EG[1] van 29 juli 2002, waarin de ERG voor elektronische communicatienetwerken en -diensten werd opgericht ten behoeve van een consistente ontwikkeling en toepassing van het Europese toezichtskader. De ERG zou de EC adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van de interne markt en functioneren als schakel tussen de NRA’s en de EC. Dit leidde tot versterkte consistentie van het toezicht, waarna er extra coördinatie nodig was om de interne markt voor elektronische communicatienetwerken en -diensten te ontwikkelen.[2]

Onder leiding van Viviane Reding (voormalig Eurocommissaris voor Telecommunicatie) werd in dat kader het EU-telecomhervormingspakket aangenomen en geïmplementeerd. Het hervormingspakket bevatte niet alleen enkele richtlijnen, maar ook de oprichtingsverordening van BEREC, Verordening (EG) nr. 1211/2009[2]. Hiermee werd de ERG vervangen door een nieuwe regulerende instantie (BEREC) die efficiëntie en transparantie zou prioriteren en zorgen voor eerlijke concurrentie en een betere consistentie binnen het toezicht op de telecommarkten[3].

Het telecomhervormingspakket werd in 2018 vervangen door Richtlijn (EU) 2018/1972 van het EP en van de Raad van 11 december 2018, waarmee het Europees wetboek voor elektronische communicatie (het EECC)[4] werd opgericht. Op een vergelijkbare manier werd de oprichtingsverordening van BEREC vervangen door Verordening (EU) 2018/1971 van het EP en van de Raad van 11 december 2018[5] . Beide veranderingen leidden ertoe dat BEREC een behoorlijke hoeveelheid nieuwe taken kreeg.

De Verordening (EU) 2018/1971[5] leidde tevens tot de oprichting van het Bureau voor ondersteuning van BEREC (het BEREC-Bureau, ook wel BEREC Office) om BEREC te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn nieuwe taken. Verordening (EU) 2018/1971 verving hiermee Verordening (EU) nr. 1211/2009[6]. Het BEREC-Bureau is opgericht als orgaan van de Unie[7]. Het BEREC-Bureau is gevestigd in Riga (Letland).

BEREC-leden[bewerken]

BEREC wordt gevormd door landelijke toezichthouders met en zonder stemrecht. Alleen toezichthouders van EU-lidstaten hebben stemrecht. Dit zijn momenteel de volgende:[8]

Land Toezichthoudende instantie
België BIPT
Bulgarije Communications Regulation Commission
Cyprus OCECPR
Denemarken Danisch Business Authority
Duitsland Bundesnetzagentur
Estland ECPTRA
Finland TRAFICOM
Frankrijk Arcep
Griekenland EETT
Hongarije NMHH
Ierland ComReg
Italië Agcom
Kroatië HAKOM
Letland SPRK
Litouwen RRT
Luxemburg ILR
Malta MCA
Nederland Autoriteit Consument & Markt
Oostenrijk RTR.Telekom.Post
Polen UKE
Portugal ANACOM
Roemenië ANCOM
Slovenië AKOS
Slowakije RU
Spanje CNMC
Tsjechië CTU
Zweden PTS

BEREC staat ook open voor toezichthouders uit derde landen, die verantwoordelijk zijn op het gebied van elektronische communicatie. Wel moeten deze landen hierover een overeenkomst hebben gesloten met de Europese Unie. Dat zijn momenteel de volgende:

Land Toezichthoudende instantie
Albanië AKEP
Bosnië en Herzegovina RAK
IJsland PTA
Kosovo* ARKEP
Liechtenstein AK
Montenegro EKIP
Noord-Macedonië AEC
Noorwegen Nkom
Servië RATEL
Oekraïne NCEC
Europese Commissie EC

* Deze aanduiding wordt gedaan behoudens alle standpunten rondom diezelfde status en is in lijn met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het International Gerechtshof (ICJ) over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Taken[bewerken]

Als expertgroep heeft BEREC als algemene taken de EU-instellingen en de NRA’s te assisteren en van advies te voorzien (op eigen initiatief of op verzoek) op het gebied van de digitale communicatiesector. Daarnaast moet BEREC de EC op verzoek assisteren en van advies voorzien bij de voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van elektronische communicatie of bij voorstellen om de BEREC-Verordening of het Europese wetboek voor elektronische communicatie (EECC)[9] te wijzigen.

BEREC publiceert zienswijzen over verschillende onderwerpen als ook richtlijnen over hoe het toezichtskader van de EU voor elektronische communicatie geïmplementeerd moet worden ter bevordering van consistentie in de algehele implementatie als ook in de besluiten van de NRA’s. BEREC kan op eigen initiatief of op verzoek van de NRA’s, het EP, de Raad of de EC richtlijnen uitbrengen. Dit gebeurt voornamelijk als er sprake is van toezichtskwesties die meerdere lidstaten betreffen of kwesties met een grensoverschrijdende dimensie. Verder publiceert BEREC aanbevelingen en gezamenlijke standpunten en verspreidt het ook best practices onder de NRA’s ter bevordering van consistentie en een optimale implementatie van het toezichtskader.

Conform het EECC[9] is BEREC verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van een database met daarin de meldingen die verstuurd zijn naar de relevante autoriteiten. Behoudens algemene goedkeuring bestaat dit uit het bijhouden van de nummervoorraden met een extraterritoriaal gebruiksrecht binnen de Unie en, waar nodig, nummers in E.164-formaat van de hulpdiensten in de lidstaten.

BEREC evalueert de behoefte aan toezichtsinnovaties en coördineert de acties tussen de NRA’s bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve elektronische communicatie. BEREC bevordert ook de vernieuwing, coördinatie en de standaardisatie van de datacollectie door de NRA’s. Het doel hiervan is om de data voor het publiek beschikbaar te maken op een zodanige wijze dat deze open en herbruikbaar is en dat deze door machines in te lezen is, zonder afbreuk te doen aan intellectuele eigendomsrechten, regels voor de bescherming van persoonsgegevens en de vereiste vertrouwelijkheidsniveaus.

Indien relevant en in overeenstemming met artikel 35 van het EECC [9] neemt BEREC deel aan het Peer Review Forum voor het opstellen van conceptmaatregelen voor selectieprocedures. Tevens participeert BEREC, in overstemming met artikel 4 van het EECC [9], in zaken op het gebied van zijn bevoegdheid aangaande marktregulering en mededinging met betrekking tot radiofrequenties. BEREC analyseert potentiële transnationale markten (artikel 65 van het EECC [9]) alsook de vraag van transnationale eindgebruikers (artikel 66 van het EECC [9]) en het monitort, verzamelt en publiceert informatie over de Roaming-Verordening. Ook doet BEREC verslag van technische zaken die binnen zijn bevoegdheid vallen.

Kernwaarden van BEREC in de uitvoering van al zijn taken zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid, transparantie, en naleving van zijn oprichtingsverordening, het EECC (Richtlijn (EU) 2018/1972)[9], de Roaming-Verordening (Verordening (EU) nr. 531/2012[10]) en de Telecom interne markt Verordening (Verordening (EU) 2015/2120[11]).

Uitgangspunten[bewerken]

Het werk van BEREC is voornamelijk gebaseerd op twee documenten: de BEREC-strategie en het BEREC-werkprogramma. Het BEREC-werkprogramma is een jaarlijks document dat de voorzitter van BEREC opstelt en daarbij ondersteund kan worden door het BEREC-Bureau en de Werkgroepen[12]. In het werkprogramma zijn de verplichte taken uit het EECC opgenomen[9], maar het is vooral gebaseerd op de BEREC-strategie en de daarin opgenomen strategische prioriteiten. Het werkprogramma is voor verdere consultatie verzonden aan het EP, de Raad en de EC, en is opengesteld voor publieke consultatie onder geïnteresseerde partijen en het brede publiek. De raad van regulators (BoR) stelt het definitieve werkprogramma vast vóór 31 december in het voorgaande jaar en stuurt deze door naar de eerdergenoemde EU-instellingen in overeenstemming met de toezichtsprocedure[13].

Organisatie[bewerken]

Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding:
Structuur van BEREC

De organisatie van BEREC bestaat uit verschillende niveaus, ieder met zijn eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Bovenaan de organisatie staat de raad van regulators, die onder leiding staat van de BEREC-voorzitter en de vicevoorzitters. BEREC bestaat verder uit een Contactnetwerk (CN) en verschillende werkgroepen (WG’s) en wordt ondersteund door het BEREC-Bureau.][14]

Raad van toezichthouders (BoR)[bewerken]

Als hoogste bestuursorgaan binnen BEREC neemt de raad van toezichthouders (Board of Regulators) de uiteindelijke beslissingen. De BoR bestaat uit een hoge vertegenwoordiger van de EC als ook de hoofden of voorgedragen vertegenwoordigers van de NRA’s die primair verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de markten voor communicatienetwerken en -diensten. De NRA’s van de EU-lidstaten hebben stemrecht, terwijl de vertegenwoordiger van de EC slechts waarnemer is. [12]

Gewoonlijk stelt de BoR documenten vast zoals rapporten, zienswijzen of aanbevelingen tijdens een van de vier jaarlijkse reguliere plenaire vergaderingen. Echter, in uitzonderlijke situaties kunnen documenten worden vastgesteld door middel van een digitale stemprocedure. Volgens het Reglement van Orde (RvO) zal de BoR handelen bij een eenvoudige meerderheid van stemmen van al zijn leden tenzij anders bepaald in de BEREC-Verordening[5] of een andere EU-wet. Onder specifieke omstandigheden zoals beschreven in de BEREC-Verordening[5] is een gekwalificeerde meerderheid van twee derde vereist wanneer gestemd wordt over het RvO of over zienswijzen en richtlijnen. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Wanneer de stemprocedure is afgelopen en een document een meerderheid van de stemmen voor heeft gekregen, wordt het document gezien als officieel aangenomen door BEREC[12].

Daarnaast benoemt de BoR een voorzitter uit zijn leden voor het jaar dat volgt op het komende kalenderjaar als ook vicevoorzitters voor het komende jaar. De voorzitter heeft een termijn van een jaar, dat slechts eenmalig met een jaar kan worden verlengd. Voordat een lid verkozen kan worden tot BEREC-voorzitter moet dit lid een jaar als vicevoorzitter dienen. En om continuïteit te garanderen in het werk van BEREC moet de voorzitter het jaar ná het voorzitterschap een jaar als vicevoorzitter dienen[14]. In overeenstemming met het RvO moet een kandidaat twee derde van de stemmen krijgen om tot de BoR te worden verkozen[12].

Bovendien staat de BoR open voor deelname van toezichthouders uit derde landen die primair verantwoordelijk zijn op het gebied van elektronische communicatie, mits die derde landen een overeenkomst hebben met de Unie op dat beleidsgebied (zie: lidstaten)[14].

Voorzitter en vice-voorzitters[bewerken]

BEREC-voorzitter 2023, Prof. Konstantinos Masselos (EETT)

De BEREC-voorzitter is verantwoordelijk voor externe relaties namens het orgaan en geeft informatie over de externe activiteiten van de voorzitter aan de leden van de BoR. Daarnaast doet de voorzitter op verzoek verslag bij het EP en de Raad over het functioneren van BEREC bij het uitvoeren van zijn taken[12].

In 2023 is Konstantinos Masselos, voorzitter van de Griekse nationale commissie voor telecommunicatie en post (EETT), de voorzitter van BEREC.

De vicevoorzitters zijn:

 • Annemarie Sipkes (ACM, Nederland)
 • Tonko Obuljen (HAKOM, Kroatië)
 • Wilhelm Eschweiler (BNetzA, Duitsland)
 • Robert Mourik (ComReg, Ierland)

De BEREC-voorzitter en vicevoorzitters vormen samen met de vertegenwoordiger van de deelnemers zonder stemrecht het minibestuur. De hoofdtaak van het minibestuur is om de voorzitter te assisteren bij de uitvoering van zijn taken[14].

Contactnetwerk (CN)[bewerken]

Conform het RvO wordt de BoR ondersteund door het CN, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de NRA’s van BEREC. De BoR staat ook open voor deelname van toezichthouders van derde landen die primair verantwoordelijk zijn op het gebied van elektronische communicatie, mits die derde landen een overeenkomst hebben met de Unie op dat beleidsgebied. Het CN zorgt hoofdzakelijk voor de coördinatie van de voorstellen die door de BoR en door het management van het BEREC-Bureau in overweging genomen moeten worden. Tevens worden soms enkele taken van de BoR gedelegeerd aan het CN. Verder fungeert het CN als een informeel netwerk waar leden informatie kunnen uitwisselen over toezichtskwesties maar ook als een forum waar onopgeloste meningsverschillen tussen leden kunnen worden opgelost[12].

Werkgroepen[bewerken]

Onder artikel 6(b) van de BEREC-Verordening[15] kan BEREC zijn werk organiseren in werkgroepen[16]. Daarnaast mag de BEREC-voorzitter ad-hocgroepen opzetten die zich bezig houden met tijdsgebonden taken die niet waren voorzien in het jaarlijkse werkprogramma en die niet vallen onder het werkgebied van een al bestaande werkgroep[12]. Elke werkgroep wordt aangestuurd door twee co-chairs van verschillende NRA's en hun experts[14] die worden gekozen voor een termijn van twee jaar. De termijnen van de ad-hoc-co-chairs eindigen wanneer hun taak is afgerond[17].

Het Bureau voor de ondersteuning van BEREC (BEREC-Bureau)[bewerken]

Bestand:BEREC OFFICE logo.png

De missie van het BEREC-Bureau (BEREC Office) om te zorgen voor de consistente toepassing van het Europese toezichtskader voor elektronische communicatie. Daartoe verleent het BEREC-Bureau alle benodigde professionele en administratieve ondersteuning voor het werk van BEREC, waaronder financiële, organisatorische en IT-diensten. Daarmee draagt het bij aan de toezichtswerkzaamheden van BEREC ten behoeve van Europese burgers[18]. Het BEREC-Bureau maakt deel uit van het Netwerk van EU-agentschappen en het directoraat-generaal (DG) bij de Europese Commissie waarmee het samenwerkt is het DG CNECT.

Geschiedenis[bewerken]

In overeenstemming met het telecomhervormingspakket[19] van de EU uit 2009 werd een supranationaal Bureau opgericht met vakinhoudelijke medewerkers[19] om BEREC te voorzien van professionele en administratieve ondersteuning. Dit Bureau werd opgericht als een officieel orgaan van de Europese Unie met zijn eigen rechtspersoonlijkheid en genoot juridische, administratieve en financiële autonomie[2].

Nadat de EECC[9] en de nieuwe Verordening (EU) 2018/1971[5] van kracht werden, veranderden er een paar zaken. Allereerst veranderde de naam naar het Bureau voor de ondersteuning van BEREC (‘BEREC-Bureau). Het BEREC-Bureau, als gedecentraliseerd EU-agentschap, behield zijn juridische, administratieve en financiële autonomie als ook zijn rechtspersoonlijkheid om zijn bevoegdheden te blijven uitoefenen. Bovendien werd de administratieve directeur vervangen door een directeur en veranderde het beheerscomité zijn naam in de raad van bestuur[5].

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

Fout in uitdrukking: operand voor < ontbreekt.

Externe links[bewerken]


Dit artikel "BEREC" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:BEREC.

 1. COMMISSION DECISION of 29 July 2002 establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services.
 2. 2,0 2,1 2,2 REGULATION (EC) No 1211/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office.
 3. (en) Press corner.
 4. DIRECTIVE (EU) 2018/1972 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast).
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 REGULATION (EU) 2018/1971 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009.
 6. REGULATION (EC) No 1211/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications(BEREC) and the Office.
 7. What is BEREC? | BEREC.
 8. Links | BEREC.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 DIRECTIVE (EU) 2018/1972 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code.
 10. Roaming-Verordening.
 11. Telecom interne markt Verordening.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 | BEREC.
 13. Annual work programme | BEREC.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 Composition and organisation | BEREC.
 15. REGULATION (EU) 2018/1971 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Agency for Support for BEREC (BEREC Office), amending Regulation (EU) 2015/2120 and repealing Regulation (EC) No 1211/2009.
 16. Working Groups | BEREC.
 17. | BEREC.
 18. Tasks and Mission | BEREC.
 19. 19,0 19,1 (en) Press corner.


Read or create/edit this page in another language[bewerken]