You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Harmonia - studentenvereniging

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Harmonia [hɑ:'məunjə] is sinds het academiejaar 2012-2013 de studentenclub voor studenten Orthopedagogie en Sociaal werk aan Hogeschool Gent. Natuurlijk zijn studenten uit andere studierichtingen hier ook in welkom. Studentenclub Harmonia is een hogeschoolclub, erkend door de officiële instanties van HoGent (Hogeschool Gent). Harmonia profileert zich als een studentenclub die er naar streeft het evenwicht te behouden tussen het sociale leven in Gent enerzijds en het studeren anderzijds. Dit evenwicht, 'harmonie' omschrijft de basisvisie van deze club, zoals je haar ook in de naam en op het schild terugvindt. Harmonia zal nooit een religieus, politiek of pluralistisch standpunt innemen en is neutraal op elk vlak.

Geschiedenis[bewerken]

Op maandagavond 23 April 2012 (dit werd ook de oprichtingsdatum), besloten Hendrik Matthys en Jason De Beck een pintje te gaan drinken in het café Saint-Hubert (centrum Gent). Wat ze niet wisten was dat ze een nieuwe studentenvereniging zouden oprichten die avond. Ze wisten al het een of ander van een studentenvereniging (beide zaten in een verschillende vereniging), maar waren niet helemaal akkoord met de denkwijzen en het overmatige drankgebruik binnen studentenclubs. Na een beschonken avond in datzelfde café besloten ze het plan uit te leggen aan Stefanie, toenmalige vriendin van Jason, die vond dat nog niet zo’n slecht idee. Na wat brainstormen besloten de drie een schild te tekenen, een clublied te schrijven en de clubkleuren te kiezen.

De volgende dag besloten ze hun idee ver te zetten en een naam te kiezen. Hendrik besloot een boek over Griekse mythen boven te halen en stelde voor om met natte vinger door dit boek te gaan. Zo kwamen ze op de naam Harmonia. De naam paste bij een vooropgestelde visie, namelijk een evenwicht tussen sociaal-culturele en cognitieve aspect van studeren. Stefanie besliste toen om subsidies aan te vragen via Hogeschool Gent, omdat er nog geen vereniging was voor de richtingen Orthopedagogie en Sociaal werk. Het praesidium werd aangesteld, dit waren vooral mensen uit de dichtste vriendenkring. Al snel kreeg Harmonia voet aan grond op zowel het Gentse studententerritorium als op de schoolcampus. Harmonia was geboren en draagt nu, 10 jaar later nog steeds dezelfde visie als toen.

Clublied:[bewerken]

Clublied: Oh Harmonia

Muziek: 'Oh! Susanna'


1 Harmonia, ons trotse club, ’t ligt ons nauw aan ’t hart

De liefde voor deze club, heeft ons samengebracht

R. Oh Harmonia! Wat hebben veel plezier

Bestel nog iets, we hebben dorst, een vat vol met bier

2. Een pintje drinken w’ elke week, en zeker niet alleen

Een cantuszaal of ’t clubcafé, daar vind je iedereen

Studeren is voor in den blok, de rest van ’t jaar op zwier

Geloof of kleur het maakt niet uit, iedereen is welkom hier

R.

3. In Gent daar voelen wij ons thuis, dit is onze stad

Heel die bende vrienden hier, die gaan samen op pad

Mensen helpen doen we graag, het is ons toekomstplan

Een groot probleem een kleine vraag, wij zijn jullie man/vrouw !

R

Schild:[bewerken]

Het schild van Harmonia is meer dan enkel een uithangbord. Als symbool van de studentenvereniging vertelt het schild veel meer dan enkel de naam. Al sinds het begin vertegenwoordigt het Harmonia-schild de visie van de club (die eerder in de omschrijving werd vermeld) en draagt het een rijke geschiedenis met zich mee.

Elke studentenvereniging heeft zijn eigen schild, maar geen enkel schild kan identiek zijn met een ander.

Om te beginnen staat bovenaan de clubnaam ‘Harmonia’ vermeld. De rechterhelft bestaat uit twee delen, de ene helft bestaat uit twee muzieknoten met een boek en een pint. De andere helft bevat een vredesduif. Op de linkerhelft staat het monogram afgebeeld. Dit staat voor “Ut vivat, crescat et floreat”, wat betekent leven, groeien en bloeien en de H van Harmonia. Het boek en de pint stelt het evenwicht tussen het studeren en het sociaal leven voor die getracht nagestreefd te worden

Doorheen de jaren is het schild verschillende keren van vorm aangepast. Oorspronkelijk werden er twee pinten afgebeeld, deze symboliseerden het zoeken naar een evenwicht in het drinken. Pas in 2014 werd de eerste pint vervangen door een boek. In die tijd werd ook beslist om de vredesduif anders af te beelden en het groene kleur donkerder te maken. De vredesduif representeert aanvaarding, het kunnen overeenkomen met iedereen en niemand uitsluiten. Daarvoor, in het jaar 2013, werd de vorm van het schild ook aangepast.

Clubcafés:[bewerken]

Nog aan te vullen.

Leden en functies van de club:[bewerken]

Praesidium:[bewerken]

Het praesidium is het besturend orgaan van een studentenvereniging. Hierin zitten leden die zich, het academie jaar vóór het jaar dat ze daadwerkelijk in het praesidium zitten, kandidaat stellen om een bepaalde functie op zich te nemen. Hieronder staan de functies binnen Harmonia (2021-2022) opgesomd.

Praeses: Evi Bruneel[bewerken]

"De praeses, verantwoordelijk voor de algemene leiding van de club. Tijdens een cantus staat hij/zij in voor het handhaven van de studentikoze orde en regels uit de (voor Harmonia) Gentse Codex, uiteraard blijft hij/zij ook binnen die regels. De preases opent, leidt, regelt en sluit de cantus en clubactiviteiten." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)

Vice-praeses: momenteel niet uigevoerd binnen Harmonia[bewerken]

"De vice-praeses, verantwoordelijk voor de praktische inrichting van onder andere cantussen en vergaderingen. Hij/zij vervangt de preases uitzonderlijk wanneer deze afwezig zou zijn." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)

Penningmeester: Thomas Eylenbosch[bewerken]

"De penningmeester, verantwoordelijk voor de financiën en boekhouding van de club." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)

Secretaris: Phaedra Carlier[bewerken]

"De secretaris, verantwoordelijk voor het schrijven van de verslagen en de uitgave van het clubblad" (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)

Schachtentemmer: Marco D'hont[bewerken]

"De schachtentemmer, verantwoordelijk voor de schachtendoop en opleiding van de schachten binnen de club. De schachtentemmer heeft enkel autoriteit over schachten, die echter steeds ondergeschikt blijft aan de autoriteit van de praeses." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018p.12)

Cantor: Robbe Schuddinck[bewerken]

"De cantor, verantwoordelijk voor het aanleren, voorstellen en voorzingen van liederen" (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.12)

Zedenmeester: Stef Verniers[bewerken]

"De zedenmeester, verantwoordelijk voor het bijstaan van de praeses bij het bewaren van de studentikoze orde en tucht tijdens cantussen." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.12)

P.R.: Nina De Meyer[bewerken]

De P.R. (afkorting van Public Relations) verzorgt de website en de communicatie naar de studenten toe, en de communicatie met de sponsors of externen. Deze persoon controleert ook of de sponsorcontracten goed worden nageleefd. Deze functie kan ook opgedeeld worden in een interne en externe P.R.

Feest: Ilse Blomme[bewerken]

De persoon die verantwoordelijk is voor feest, organiseert de clubavonden, het galabal & andere feestjes.

Sport & Cultuur: Rune Rogiers[bewerken]

De verantwoordelijke voor sport & cultuur organiseert culturele- en sportactiviteiten. Harmonia kan ook deelnemen aan sportactiviteiten van het SK. Dan is het aan de verantwoordelijke van Sport & Cultuur om de leden van Harmonia te overtuigen om als club deel te nemen aan de activiteiten van het SK. Deze functie kan ook opgedeeld worden in een sport en een cultuur.

Feut:[bewerken]

Wanneer je je inschrijft in een studentclub moet je nog gedoopt worden. Tot dan moment ben je een feut.

Schacht:[bewerken]

"Een schacht is een kandidaat-lid dat aan et begin van een academiejaar al dusdanig wordt aanvaard na een ludieke doop. Gedurende dit eerste academiejaar in de club worden schachten met waardigheid opgenomen in de club. Indien een schacht zich een waardig kandidaat-lid toont, kan deze aan het einde van het academiejaar ontgroend worden en aldus als een volwaardig lid van de club aanvaard worden. De praeses en het praesidium oordelen of een schacht voldoet aan de voorwaarden om volwaardig lid te worden van de cub. Schachten hebben geen stemrecht in de club." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.10)

Commilito:[bewerken]

 • "Een commilito is een actief lid van de club en ouderejaarsstudent, aanvaard als volwaardig lid n een ontgroening. Elke commilito heeft een stem in de club. Schachten die niet uit het wervings- of studiegebied van de club afkomstig zijn, kunnen enkel toegelaten worden als commilito extra muros, en dit slechts uitzonderlijk. Een commilito die wel voldoet aan deze voorwaarden is dus een commilito intra muros." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.10-11)
 • "Een commilito honoris causa is iemand die voordien geen lid was van de club, die als commilito honoris cause wordt aanvaard door bijzondere verdiensten aan de club en/of het studentenleven. Dit gebeurt door middel van een besluit van het praesidium." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)
 • "De oud-leden zijn commilitones die afgestudeerd zijn en/of hun studie beëindigd hebben. Zij zijn aldus geen actief lid meer van de club." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)

Ereleden:[bewerken]

"Ereleden zijn personen die geen lid zijn van de club en die door geldelijke bijdragen de club steunen. Deze personen worden bij besluit van het praesidium als erelid aanvaard." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)

Verdienstelijke commilitones:[bewerken]

"Verdienstelijke commililtones kunnen gelauwerd worden op basis van een besluit van het praesidium. Op hun lint worden dan liggende gekruiste eikenbladeren aangebracht." (Studentikoos Centrum Ghendt vzw, 2018, p.11)

Keizer:[bewerken]

Een keizer is een persoon die 3 academiejaren dezelfde praesidiumfuncties heeft uitgevoerd.

Major:[bewerken]

Een major heeft een vertrouwenspersoon met adviserende functie voor moest het praesidium niet genoeg ervaring hebben of met vragen zit.

Medewerker:[bewerken]

Een medewerker is een ontgroend lid dat rechtstreeks ondersteuning biedt aan het huidige praesidium. Onder ondersteuning verstaan we allerhande steun en praktische hulp bij activiteiten.

Pro-seniores:[bewerken]

Wanneer de senior na zijn termijn aftreed, wordt deze pro-senior genoemd. Pro-seniores zijn in principe commilito, maar worden toch net iets ander behandeld. Zo wordt de eerste vers van het Io Vivat opnieuw rechtstaand gezongen wanneer een pro-senior later toekomt op een cantus.

Dankzij het ondertussen 10-jarige bestaan van Harmonia zijn er ook heel wat pro-seniores. Hieronder een lijst met de huidige pro-seniores:

2012 – 2013: Jason Matthys (alsook actieve oprichter)

2013 – 2014: Hendrik De Beck (alsook actieve oprichter)

2014 – 2015: Sarah Leysen

2015 – 2016: Jasmien Verwaest

2016 – 2017: Yentl Coopman

2017 – 2018: Daan Inghelram

2018 – 2019: Anna Van Landeghem

2019 – 2020: Lisa Decock

2020 – 2021: Jana Lippens

Peters:[bewerken]

Een oud lid kan meter of peter van de club worden wanneer hij/zij aan een aantal voorwaarden voldoet. Hij/zij toont bijzonder engagement voor de club op eigen initiatief en heeft ervaring in het praesidium van Harmonia. Daarnaast bestaat de invulling van de erkenning ook uit het zijn van een steunpersoon voor de club, deze met raad en daad bijstaan, betrokken zijn bij de club en haar leden en ten voordele van hen een jaarlijkse geste te doen. Het aantal actieve peter(s)/meter(s) wordt gesteld op minimum één persoon en maximum drie personen. Zij krijgen door deze benoeming een aantal speciale rechten en plichten. Naast hun plichten hebben ze ook recht op vrijstelling van inschrijvingsgeld, gratis toegang op activiteiten (tenzij het praesidium het nodig acht ook aan hen geld te vragen), inzage in alle verslagen en het inlassen van een vergadering waarop 2/3de van het praesidium dient aanwezig te zijn.

Wanneer een meter/ peter besluit uit zijn actieve rol te stappen verliest deze alle hieraan verbonden rechten en plichten. De meter/peter dient de senior schriftelijk op de hoogte te brengen van deze beslissing. In dat geval is het de bedoeling dat de actieve meter(s) en/of peter(s) een vervanger aanstellen.

Overzicht Meter(s)/ Peter(s):[bewerken]

2014-2019: Jason Matthys en Hendrik De Beck

2019-Heden: Daan Inghelram en Jannes De Smet

Lustrum:[bewerken]

Tijdens een lustrumjaar wordt de viering van het vijfde jaar sinds de oprichting of vorige lustrum gevierd. Een lustrum bestaat uit een reeks activiteiten die dan afgesloten wordt met een galabal. De organisatie gebeurt door een lustrumcomité. Dit comité bestaat uit een lustrumleider (pro-praesidiumlid) en minimum 4 andere leden. Natuurlijk wordt het comité altijd nauw ondersteund door het actieve praesidium. Dat jaar krijgen ook actieve praesidiumleden, lustrumcomité, major, actieve meter(s)/peter(s) en clubcafés een lustrumkrans geborduurd op hun lint. Op het lint van het lustrumcomité komt het opschrift ‘lustrum’, jaartal in cursief en lustrumkrans.

Eerste lustrum (academiejaar 2016-2017):[bewerken]

Lustrumcomité:

 • Sarah Leysen (lustrumleider)
 • Jason Matthys
 • Hendrik De Beck
 • Jasmien Verwaest
 • Yentl Coopman
 • Jannes De Smet
 • Aeryn Van Daele
 • Maiko Van Nieuwenhove

Tweede lustrum (academiejaar 2021-2022):[bewerken]

Lustrumcomité:

 • Adeline Vandecaveye (lustrumleider)
 • Lisa Decock
 • Lien Guillemijn
 • Daan Inghelram
 • Nele Blancquaert

Schachtenjaar:[bewerken]

Je wordt niet zomaar lid van Harmonia. Studenten of personen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit avontuur, moeten een bepaalde procedure doorlopen. Als lid begint jouw verhaal als feut. De volgende stap die je moet doen is de doop. De doop is een soort proef om jouw loyaliteit, geduld en ambitie te testen (wees niet bang om vuil te worden). Na een geslaagde doop neem je deel aan de doopcantus. Een doopcantus is een activiteit waarbij je echt opgenomen wordt in de vereniging en waar je dan tot schacht wordt benoemd. Op die cantus wordt je verkocht, door middel van een “veilingsysteem”. Wie het meeste geld bied, wordt de peter/meter van die schacht. Deze is medeverantwoordelijk voor de daden en opleiding van die schacht. Tijdens het schachtenjaar is het de bedoeling dat je gedurende jaar jouw trouwheid en inzet voor de vereniging bewijst. Dit wordt gedaan aan de hand van een puntensysteem. Punten kun je verdienen door aanwezig te zijn op de activiteiten en het maken van schachtenopdrachten (deze worden opgesteld door de schachtentemmer). Op het einde van het schachtenjaar krijg je een ontgroeningsexamen om je kennis over de vereniging te testen. Indien je geslaagd bent wordt je ontgroend en wordt je een commilitone of volwaardig lid van de club. Ben je niet geslaagd, dan zal je nog een jaar schacht zijn.

Referenties:[bewerken]

VLAAMSE PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE KRING. (2021, 19 juli). Uitleg praesidium. VPPK. Geraadpleegd op 17 april 2022, van https://www.vppk.be/uitleg-praesidium/#

Wiskunde, Informatica en Natuurkunde Kring. (z.d.). Functiebeschrijving | WINAK. WINAK. Geraadpleegd op 17 april 2022, van https://www.winak.be/node/398

Harmonia. (2022). Harmonia – Studentenclub voor sociaal werk en orthopedagogie aan HOGENT. Harmonia - Studentenclub voor sociaal werk en orthopedagogie aan HOGENT. Geraadpleegd op 17 april 2022, van https://harmonia-studentenclub.be

SK Ghent. (2022). Club Harmonia - SK Ghendt. Geraadpleegd op 17 april 2022, van https://skghendt.be/clubs/club/134/

Inghelram, D. (2019). Schachtencodex - De Domme Schacht (Tweede druk).

Studentikoos Centrum Ghendt vzw. (2012). Clubcodex & Liederboek (Vierde druk: 2018 ed.). Uitgegeven in eigen beheer.


Dit artikel "Harmonia - studentenvereniging" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Harmonia - studentenvereniging.Read or create/edit this page in another language[bewerken]