You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie (NVFF)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De NVFF is een Nederlandse vereniging die is opgericht op 12 maart 1994 te Utrecht.

Logo NVFF, zijnde een droog reliëfzegel uit 1808 ten tijde van het Koninkrijk Holland met een denominatie van 40 gulden

De vereniging heeft tot doel het het bevorderen van de belangstelling voor en het verzamelen van belastingzegels (ook wel fiscale zegels genoemd) en/of documenten met fiscale achtergrond. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van ledenbijeenkomsten, publicaties en presentaties op beurzen of tentoonstellingen. Er zijn ongeveer 40 leden. De vereniging geeft een tijdschrift uit genaamd ’t Cleyn Segel dat 4x per jaar verschijnt. Dit blad bevat onder meer rubrieken als vondsten uit binnen- en buitenland, achtergrondartikelen; boekbesprekingen en recensies van andere tijdschriften. Verder organiseert de vereniging 4x per jaar een bijeenkomst voor de leden waarbij meestal tevens een veiling wordt gehouden.

Geschiedenis van het belastingzegel in vogelvlucht[bewerken]

Belastingzegels zijn een Nederlandse vinding uit 1623, die voor het eerst ter wereld ingevoerd werden in de provincie Holland op 13 augustus 1624

Het oudst bekende belastingzegel ter wereld (een Clein Segel) uit 1624, provincie Holland, denominatie 8 stuivers

middels een plakkaat (we zouden dat nu een wet of verordening noemen), meer precies genaamd het

“Placaet, Vande Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, daer op binnen den selven landen geheven sal worden het middel van ’t kleyne Zegel”

In de jaren die daarop volgden werd het middel geïntroduceerd in onder meer Zeeland (1625), Utrecht (1625), Overijssel (1628), Friesland (1628), de Generaliteit (1635), Gelderland (1667), Spanje (1636), Frankrijk (1673), Engeland (1694). In de 18e en 19e eeuw verspreidde het belastingzegel zich over de hele wereld.

Ordonnantie bij de invoering van het belastingzegel (toen nog 't Kleyne Zeghel geheten) van de Generaliteit uit 1635. Het was van toepassing op zaken de Generaliteit betreffende en verder in de Generaliteitslanden van Brabant , Over-Maze en Vlaanderen

Het zegelrecht is in 1624 begonnen als voorwaarde én verplichting voor rechtsbescherming. Op verschillende soorten akten, zoals koopakten voor vastgoed en testamenten, moest bij het opmaken daarvan reeds gezegeld papier gebruikt worden of, achteraf, zegels geplakt worden. Zaten er op die akten geen zegels, dan kon je als belanghebbende op de inhoud geen beroep doen door nakoming bij overheidsinstanties zoals rechters, deurwaarders, burgemeesters te eisen. Die overheidsinstanties mochten op straffe van een boete zelfs geen kennis nemen van ongezegelde akten. Een ongezegelde akte was dus een waardeloos document. Het ontbreken van een zegel werd zelfs strafbaar gesteld.

In het begin van de 18e eeuw werd het zegelrecht ook gebruikt om consumptie te treffen. Ook dat gebruik was een Nederlandse vinding. Het werd voor het eerst ter wereld ingevoerd per 1 januari 1805 door agent van Financiën I.J.A. Gogel middels het ‘Zegel op de objecten van handel en weelde’ ten tijde van het Bataafsch Gemenebest.

Voorbeeld van het oudste plakzegel ter wereld, het Zegel op de Objecten van Handel en Weelde gedateerd 1806, geplakt in een almanak van 1810, met een denominatie van 2 stuivers

Later kwamen daar bijvoorbeeld het krantenzegel en de speelkaartenbelasting bij. Weer later, in de 19e eeuw, ontstonden er tal van soorten legeszegels, zoals bijvoorbeeld voor jachtakten, paspoorten, rijbewijzen en gemeentelijke uittreksels. In de 20e eeuw explodeerde het aantal en soorten belastingzegels. Ze werden vanaf 1983 in de VS door president Reagan zelfs gebruikt als instrument voor de ‘war on drugs’.

Pas rond 1970 verloor het belastingzegel aan mondiale populariteit en begonnen landen met afbouw en later afschaffing. In Nederland werden in 1971 de meeste zegelrechten afgeschaft. Sindsdien bestaan ze in Nederland hier en daar sporadisch als legeszegels op bepaalde specifieke akten. Alleen als banderollen ten behoeve van de heffing van tabaksaccijns wordt in Nederland nog ruimschoots gebruik gemaakt van belastingzegels. In veel andere landen wordt nog steeds ruim en gevarieerd gebruik gemaakt van belastingzegels.

Vergelijking met postzegels[bewerken]

Op het oog lijkt fiscale filatelie oftewel het verzamelen van belastingzegels veel overeenkomsten te hebben met het verzamelen van postzegels. Ze lijken qua vorm en uitstraling ook veel op elkaar, zij het dat belastingzegels doorgaans veel soberder zijn vorm gegeven. Belastingzegels worden, net als postzegels, verzameld als losse zegels, op documenten, postfris, gebruikt, per land of per thema. Thema’s zijn onder meer belastingzegels op jachtvergunningen, legeszegels, tabaksbanderollen, paspoortzegels. Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen met postzegels. Postzegels dienen uitsluitend als bewijs van betaling voor een dienst van de posterijen, te weten de bezorging van poststukken. Belastingzegels hebben in de loop der eeuwen en in verschillende landen misschien wel duizenden verschillende doeleinden gehad. Variërend van accijnzen voor tabak, zout, alcoholische dranken tot exportleges van vlees.

Definitie belastingzegels[bewerken]

Onder belastingzegels vallen zeker niet uitsluitend ‘zegels’ in enge zin, zijnde een klein stukje waardepapier dat geplakt moet worden op een brief of document. Belastingzegels kennen limitatief de volgende technische vormen en eigenschappen:

1. Droge reliëfzegels (ook wel droogzegels of reliëfzegels genoemd), dit zijn ongekleurde stempels die droog geslagen of geschroefd worden in papier of perkament. Bij perkament kiest men er meestal voor om zegels te gebruiken die in een vierkant of ruitvormig stukje papier zijn geslagen om dat stukje papier vervolgens aan de bovenkant te plakken op het perkament. De reden hiervoor is dat perkament de natuurlijke neiging heeft om een reliëf als gevolg van een indruk weer recht te trekken, waardoor het zegel onleesbaar zou worden. Een eigenschap die papier niet heeft. Het allereerste belastingzegel was een droog reliëfzegel en dateren vanaf 1624. De eerste decennia van de droogstempels was het zegelbeeld nog niet voorzien van een datum. Alleen de Hollandse leeuw, de waarde en de tekst ‘klein zegel’ stond op dit zegel. Je kon dus alleen aan de hand van de datum op de akte achterhalen wat de ouderdom van het zegel is.

2. Natstempels, dit zijn handmatig aangebrachte stempels van inkt, meest zwart, blauw of rood. De oudste natstempels in Nederland dateren van rond 1750.

Voorbeeld van een plak-belastingzegel uit 1873 met een denominatie van 6 gulden welke op wissels geplakt moesten worden

3. Plakzegels, dit zijn zegels die ergens opgeplakt moeten worden, meestal documenten maar ook wel consumptiegoederen. Dit zijn de meest gebruikte en verzamelde belastingzegels. De oudste dateren van 1805. De meeste verzamelingen van belastingzegels in Nederland bestaan voornamelijk uit dit type belastingzegels. Die zijn dan meest gebruikt en soms aangevuld met enkele postfrisse exemplaren. Postfrisse exemplaren zijn in het algemeen veel schaarser dan gebruikte exemplaren om reden dat ze niet ongebruikt verkocht mochten worden om fraude te voorkomen. Van veel belastingzegels is geen enkel postfris exemplaar bekend.

4. Oranje droogzegels, dit zijn gekleurde droog gedrukte stempels, soms met enig reliëf. De oudste dateren uit 1909 en de laatste uit 1971.

5. Machinestempels, dat zijn machinematig aangebrachte stempels van inkt. De oudste dateren van 1934. Deze verschillende technische vormen worden soms per vorm en dan weer per thema verzameld. Maar verzamelingen van belastingzegels kunnen ook zijn perfins, verschillende tandingen, fluor, misdrukken, watermerken, kleurverschillen.


Dit artikel "Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie (NVFF)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie (NVFF).Read or create/edit this page in another language[bewerken]