You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Basicprofilescreen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

BasicProfileScreen is een persoonlijkheidstest, ontwikkeld door Leuvens psycholoog Jan Rutten, die de professionele persoonlijkheid in kaart brengt. Het resultaat beschrijft niet alleen het ‘werk’-karakter en -gedrag, maar verklaart ook het ‘waarom’ erachter.

Geschiedenis[bewerken]

De eerste versie van BasicProfileScreen werd in 1995 ontwikkeld, geheel gebaseerd op empirisch onderzoek en los van bestaande theorieën. Na het toepassen van een factoranalyse op een brede waaier aan functievereisten, tekenden zich negen factoren af die om het even welke functie beschrijven. Deze negen factoren werden vertaald naar ‘werk’woorden.[1]

BasicProfileScreen slaagt er in om de onderliggende drijfveren van karaktertrekken of types bloot te leggen en op een holistische wijze naar een persoonlijkheid te kijken.

In 2008 werd BasicProfileScreen wetenschappelijk gevalideerd[2]. Een test-hertest betrouwbaarheidscoefficiënt van .78 werd geobserveerd als mediaan score van de negen schalen. Daarnaast werd een hoge predictieve validiteit geobserveerd, in de vorm van een effectgrootte groter dan .50 (effectgrootte = r), berekend op basis van de two-sample Mann–Whitney U Test, waarbij de scores van een welbepaalde groep mensen (kandidaat-deelnemers aan het televisie programma Expeditie Robinson) werden vergeleken met een controle groep[2].

In 2014 werd een alternatieve versie (Likertschaal in plaats van de originele ipsatieve versie) van deze vragenlijst in een master thesis onderzocht [3]. Dit onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de Likertschaal versie toonde hoge interne consistentie van de items binnen elke schaal (Cronbachs alfa variërde tussen .71 en .88), en goede test-hertest betrouwbaarheidsindices (variërend tussen .66 en .90). Ook de validiteit van de vragenlijst werd onderzocht door o.a. de schalen van BasicProfileScreen te correleren met gelijkaardige schalen van andere persoonlijkheidsvragenlijsten[3].

Hoe werkt de vragenlijst?[bewerken]

De vragenlijst bestaat uit 72 gedwongen keuzes. Er zijn telkens twee antwoordmogelijkheden waarvan er één optie aangeduid moet worden[2].

Matrix en werkwoorden[bewerken]

De resultaten worden voorgesteld in een matrix met negen “werk”woorden, ook gedragsprocessen genoemd.

Elk werkwoord wordt berekend op een schaal van nul tot en met 10. Een nul wil zeggen dat de persoon er van nature uit weinig energie in steekt, een tien wil zeggen dat de persoon er met veel plezier energie in steekt.

Wat willen de werkwoorden zeggen?

“Dynamische werksfeer”

  • Verkennen peilt naar de behoefte aan uitdaging en de nieuwsgierigheid naar het ongekende.
  • Remmen toont de behoefte aan zekerheid en voorspelbaarheid of het verlangen naar veiligheid en geborgenheid binnen een vertrouwde omgeving. Het weerspiegelt een bekommernis om de goede gang van zaken.
  • Sturen weerspiegelt de behoefte om zelf tijd (agenda) en ruimte te bepalen.

“Sociale werksfeer”

  • Zenden toont de drang om te praten en zich te tonen.
  • Ontvangen geeft de drang weer om te luisteren en te observeren om zo informatie te vergaren.
  • Dicteren weerspiegelt de drang om de eigenwaarde te bestendigen, de eigen wil op te leggen en zo sociale controle te verwerven.

“Functionele werksfeer”

  • Doen betekent plezier vinden in handenarbeid en fysieke actie.
  • Denken betekent abstractie maken van het hier-en-nu en zoeken naar rationele logica en cijfermatige wetmatigheden.
  • Noteren betekent plezier vinden in het documenteren en beheren van de activiteiten.

Toepassingen[bewerken]

Naast toepassingen in de bedrijfscontext (personeelsselectie, teamanalyse & samenwerkingsadvies, …) wordt BasicProfileScreen ook sterk ingezet in de sociale sector, om mensen te begeleiden bij het vinden van een nieuwe job. Bijvoorbeeld VDAB[4] en De Sleutel [5]maken hierbij gebruik van de vragenlijst. Tenslotte zijn er ook een aantal scholengroepen die deze vragenlijst gebruiken bij o.a. het ondersteunen van jonge leerkrachten met advies en tips rond mogelijke ontwikkelpunten.Dit artikel "Basicprofilescreen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Basicprofilescreen.Read or create/edit this page in another language[bewerken]