You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Cultuur op de Campus

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Cultuur op de Campus is een culturele organisatie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bestuurd door een jaarlijks wisselend studentenbestuur programmeren zij alle culturele activiteiten op de universiteit. Zo is er twee keer per maand muziek in het CultuurCafé en zijn er filmvertoningen en theatervoorstellingen. Ook de verscheidene exposities over de campus worden door het studentenbestuur van Cultuur op de Campus geprogrammeerd. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende evenementen als Stukafest en het Film For Thought festival die hun oorsprong vinden bij Cultuur op de Campus.

Agenda[bewerken]

Over de Nijmeegse campus worden maandelijks posters en folders verspreid met het actuele programma van Cultuur op de Campus. De vele programmeringen zijn ook te vinden op cultuuropdecampus.nl, Cultuur op de Campus Facebook en Stukafest Facebook. Ook zijn onze evenementen vermeld op de vele online agenda's van culturele Nijmeegse initiatieven.

Ontstaan[bewerken]

In 1994 ontstond de eerste Studenten Programmerings Commissie. In 1998 voegden zij zich bij de toenmalige Studium Generale, een organisatie actief op universiteiten en hogescholen om kunst en cultuur te promoten onder studenten en medewerkers van de universiteit. Samen gingen zij zich profileren als Cultuur op de Campus (CodC). Bij de reorganisatie van de Dienst Communicatie en Marketing (DCM) is Cultuur op de Campus per 1 juli 2001 overgegaan naar de Dienst Studentenzaken (DSZ) van de Radboud Universiteit Nijmegen. DSZ is sterk gericht op studenten, werkt vaak samen met studenten en heeft veel ervaring met het organiseren van grote studentenevenementen. Cultuur op de Campus is opgenomen binnen de afdeling ‘Voorlichting, Cultuur & Evenementen’ die de voorlichtingsactiviteiten, de introductie en het Diesfestival organiseert. Cultuur op de Campus bestaat uit Team Cultuur (TC) en de Studenten Programmerings Commissie (SPC). Team Cultuur (TC) is een onderdeel van de Dienst Studentenzaken afdeling ‘Voorlichting, Cultuur & Evenementen’ en bestaat uit drie medewerkers. Dit zijn: Ariane Vervoorn, Coördinator|Cultuuraanjager (0,5 FTE); Willie Kerkhof, Programmeur|Producent (0,5 FTE) en Lydia van Aert, communicatie- en PR-medewerker (0,6 FTE). Daarnaast werkt TC soms ook met stagiaires. TC organiseert festivals en biedt ondersteuning zowel logistiek als in PR. De personele kosten vallen binnen de begroting van DSZ. Daarnaast heeft TC een adviserende en coachende rol m.b.t. de SPC. De vaste medewerkers in dienst van TC hebben ervaring met de organisatie van cultuur op de Radboud Universiteit en weten welke mogelijkheden en beperkingen er zijn. Vanaf collegejaar 2014-2015 is de raad van advies bovendien nieuw leven ingeblazen: deze raad bestaat uit enkele oud-bestuursleden, en komt minimaal tweemaal per jaar bijeen om advies te geven over het (financiële) beleid van de SPC. De Studenten Programmerings Commissie (SPC) bestond tot en met collegejaar 2011-2012 uit zes fulltime bestuursfuncties, vervuld door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2012-2013 is deze structuur omgevormd vanwege de invoering van de destijds actuele overheidsbezuinigingen op het onderwijs, zoals de Langstudeerdersboete. Het door het volgen van een bestuursjaar oplopen van studievertraging werd ineens erg onaantrekkelijk geworden. Daarom moesten binnen de organisatie parttime bestuursfuncties worden gecreëerd. De SPC bestaat idealiter uit zes bestuursleden, die 3,5 dag per week werken en negentien commissieleden die ongeveer 1 dag in de week werken. De SPC is verantwoordelijk voor de maandelijkse programmering op de RU-campus en heeft een ondersteunende functie bij festivals die door TC worden georganiseerd. De SPC ontvangt op basis van een beleidsplan en een begroting elk jaar subsidie van Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF).

In 2010 is CHECK opgericht, de Nijmeegse koepelvereniging voor liefdadige en culturele studentenorganisaties. Cultuur op de Campus is een lidvereniging van CHECK, net als Ragweek, Karpe Noktem, Op Ruwe Planken, Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock, Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum, Les Precieuses Ridicules, Nijmeegs studenten debatvereniging Trivium, Rondje Keizer Karel, Studenten harmonieorkest QHarmony, Studentenpopkoor Plica Vocalis, Onbederf'lijk Vers – en een groeiend aantal charitatieve verenigingen. Met de zetel in de Universitaire Studentenraad en het koepeloverleg op de HAN vertegenwoordigt CHECK zowel bekende als onbekende, gevestigde als nieuwe, en grote als kleinere organisaties. CHECK komt op voor culturele en maatschappelijke belangen: ten eerste voor haar leden o.a. op het gebied van bekendheid, huisvesting, activiteiten en bestuurszaken. Ten tweede voor de student. Met het opzoeken van de raakvlakken tussen verschillende organisaties biedt CHECK creatieve, maatschappelijk geïnteresseerde, vooruitstrevende studenten een houvast in de ontstane wildgroei aan mogelijkheden.

Samenvattend: de SPC is een zelfstandige organisatie die intensief samenwerkt met Team Cultuur|DSZ en financieel voor het grootste gedeelte afhankelijk is van SNUF. Daarnaast is zij lidvereniging van CHECK. STICHTING SPROC Cultuur op de Campus is Stichting SPROC. Dit betekent dat er statuten bestaan. De statuten zijn de grondregels van Cultuur op de Campus. Deze zijn echter in 2000 voor het laatst gewijzigd. Een statutenwijzing gaat via een notarieel proces. Dit is ontzettend duur. De statuten van CodC staan in de kast op het kantoor en een ingescande versie is te vinden op de gedeelde schijf. Veel van de grondregels die in dit document staan, zijn opgenomen in dit draaiboek en komen overeen met de visie. Het is interessant om de statuten eens door te nemen (alleen de wijzigingen van 2000), zodat je op de hoogte bent van alle zaken en bepalingen die vastgelegd zijn. Niet alle grondregels zijn echter nog van toepassing sinds Cultuur op de Campus een schaalvergroting heeft ondergaan. In 2013-2014 is er start gemaakt met het aanpassen van de statuten. Echter zijn er binnen de universiteit veel processen gaande die ook Cultuur op de Campus betreffen. Er wordt momenteel bijvoorbeeld gesproken over een naamsverandering. Hierover zijn nog geen concrete zaken bekend of aan de orde, maar om deze reden is het aanpassen van de statuten stilgelegd. Dit kan weer worden opgenomen als er meer duidelijkheid is over de veranderingen die Cultuur op de Campus betreffen.

Stichting SPROC[bewerken]

Cultuur op de Campus is Stichting SPROC. Dit betekent dat er statuten bestaan. De statuten zijn de grondregels van Cultuur op de Campus. Deze zijn echter in 2000 voor het laatst gewijzigd. Een statutenwijzing gaat via een notarieel proces. Dit is ontzettend duur. De statuten van CodC staan in de kast op het kantoor en een ingescande versie is te vinden op de gedeelde schijf. Veel van de grondregels die in dit document staan, zijn opgenomen in dit draaiboek en komen overeen met de visie. Het is interessant om de statuten eens door te nemen (alleen de wijzigingen van 2000), zodat je op de hoogte bent van alle zaken en bepalingen die vastgelegd zijn. Niet alle grondregels zijn echter nog van toepassing sinds Cultuur op de Campus een schaalvergroting heeft ondergaan. In 2013-2014 is er start gemaakt met het aanpassen van de statuten. Echter zijn er binnen de universiteit veel processen gaande die ook Cultuur op de Campus betreffen. Er wordt momenteel bijvoorbeeld gesproken over een naamsverandering. Hierover zijn nog geen concrete zaken bekend of aan de orde, maar om deze reden is het aanpassen van de statuten stilgelegd. Dit kan weer worden opgenomen als er meer duidelijkheid is over de veranderingen die Cultuur op de Campus betreffen.

Organisatie[bewerken]

In 2012-2013 is de SPC omgevormd van een fulltime bestuur naar een deeltijdbestuur met commissies. De Maatregel Langstudeerders en de nieuwe regeling FONDS waren de concrete aanleiding voor deze verandering.2 In september 2011 werd daarom de Werkgroep Omvorming in het leven geroepen, bestaande uit Kim Lokers ( toenmalig cultuuraanjager TC), Lieneke Setton (voorzitter SPC 2010-2011) en Sarah Schützle (voorzitter SPC 2011-2012). Zij hebben de omvorming van de organisatiestructuur gecoördineerd en aangestuurd, waarbij ze de rest van TC en de SPC evenals medewerkers van DSZ en SNUF regelmatig bij het proces betrokken. Zij gingen op zoek naar de optimale vorm voor Cultuur op de Campus. Hierbij werd gelet op het behoud van de kwaliteit van het programma en het waarborgen van het clubgevoel van Cultuur op de Campus. Het resultaat is een SPC met een commissiestructuur. De commissiestructuur is voortgevloeid uit de inhoud van het werk van Cultuur op de Campus. Elke kunstdiscipline heeft zijn eigen commissie gekregen. Op deze manier kan er per commissie veel expertise over de desbetreffende kunstdiscipline verzameld worden. Idealiter bestaat de SPC uit een zeskoppig parttime bestuur met daaromheen 19 commissieleden verdeeld over een vijftal commissies (Stukafest, muziek, theater, expositie, film). In dit geval is, met uitzondering van de voorzitter van de SPC, elk bestuurslid ook commissiehoofd en functioneert hier coördinerend en aansturend. De ervaring leert echter dat de SPC doorgaans uit vijf bestuursleden bestaat.. Alle commissies bestaan uit 3 tot 5 commissieleden en 1 voorzitter (bestuurslid). Team Cultuur werkt nauw samen met het bestuur, maar zal ook in contact staan met de verschillende commissies.


Dit artikel "Cultuur op de Campus" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische .Read or create/edit this page in another language[bewerken]