You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Frans Schaars

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Frans Schaars
Frans A.M. Schaars

Frans A.M. (Franciscus Antonius Maria) Schaars werd op 13 juni 1953 geboren te Didam, thans gemeente Montferland. Sinds 2010 woont hij weer in zijn geboortedorp.

Opleiding[bewerken]

Schaars volgde het middel­baar onderwijs op het St. Lud­gercollege te Doetinchem. In september 1972 begon hij de studie Nederlandse taal‑ en letterkunde aan de toenmalige Katholieke Universi­teit, thans Radbouduniversiteit Nijmegen, waar hij In 1977 het doctoraal examen deed. Van 1981 - 1987 was hij wetenschappe­lijk juniormedewer­ker aan de K.U. Nijmegen bij de vakgroep Nederlands. Op 4 februari 1988 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift De Nederduitsche Spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644‑­1711).[1] Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstali­ge spraakkunst.[2] Promotor was Prof. Dr. M.C. Van den Toorn, co-referent: Dr. G.R.W. Dibbets.

Onderwijs[bewerken]

Van november 1977 tot 1981 was hij o.a. leraar Ne­derlands aan het St. Ludgercollege te Doetinchem. Als wetenschappelijk medewerker aan de R.U. Leiden verzorgde hij in 1979 een cursus Middelnederlands. Van 1981 - 1987 doceerde aan de K.U. Nijmegen bij de vakgroep Nederlands onder andere Vroegnieuwnederlands. Gedurende de periode van augustus 1983 tot augustus 1985 was hij part­time docent Nederlands MO‑B aan de Katholieke Leergangen Tilburg en Sittard (later: Fontys Hogescholen Zuid-Nederland). Van 1984 tot 1988 was hij verbonden aan de Katholieke Leergangen Tilburg als docent Nederlands MO‑A.

Van september 1984 tot februari 1986 was hij dagelijks begeleider van het onderwijs-stimuleringsproject t.b.v. compu­tergestuurde heden­daagse zins­ontleding. Dit project resulteer­de in het computerpro­gramma ZICOM, dat door Stenfert Kroese B.V. Leiden / Antwer­pen in 1989 op de markt werd gebracht. Van januari 1987 tot november 1990 was hij verbonden aan de juridische faculteit van de K.U. Nijmegen bij de afde­ling Recht en Informatica. Hij doceerde toen zowel in de doctorale als postdoctorale fase informaticatoepas­singen binnen de juridische studie.

In november 1990 begon hij als hogeschooldocent aan de Katho­lieke Leergangen te Tilburg, Faculteit Educatie­ve Opleidin­gen, later Fontys Hogescholen Zuid-Nederland. Het betrof onderwijs in alle afdelingen van het HBO: voltijd, deeltijd, lerarenopleiding, vrije studierichting en bijrichting. Van augustus 2000 tot september 2003 was hij parttime gedetacheerd als docent Nederlands bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur aan de K.U. Nijmegen voor de onderdelen Vroegnieuwnederlands, het taalgebruik van geschiedschrij­vers en het taalgebruik van de rederijkers. Hij begeleidde onder andere studenten bij hun doctoraalscriptie over een van de TMB-spelen.

Sinds augustus 2001 was hij voor drie dagen gedetacheerd bij de FHJ School voor Journalistiek van Fontys Hogescholen in Tilburg; daar functioneerde hij als tutor, coach, studieloopbaanbegeleider en vakdocent taalbeheersing. Van 2005 tot zijn prepensioen in 2013 was hij daar fulltime docent taalbeheersing.

Schaars was lid van de oppositiecommissies bij de promoties van Dr. B. Salemans, Dr. F. Vergeer en Dr. Xuo Peng, allen gepromoveerd aan de toenmalige K.U. in Nijme­gen. Vanaf 2002 was hij gedurende twee academische jaren gedetacheerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, om de onderwijstaken van prof. dr. G.R.W. Dibbets over te nemen. Gedurende die tijd was hij tevens universitair gastdocent Nederlands aan de Universität Duisburg (D) voor schriftelijke taalbeheersing en Neerlandistiek.

Organisaties[bewerken]

In 1979-1981 was hij secretaris van de toenmalige sectie Nederlands Aca­demische Raad en het Interuni­versitaire Beleidsorgaan voor de Neer­landis­tiek.

In 1980 verleende hij medewerking aan de tot­standkoming van de Hedendaagse Van Dale (Van Dale Groot woordenboek van hedendaags Nederlands, Utrecht / Antwerpen 1984).

In 1985 was hij medeoprichter van de Stichting LOC (Linguïstisch en letterkun­dig geOriënteerde Computerprogramma­tuur). Dankzij deze organisatie is een aantal infor­matica­projec­ten, zoals het op de markt brengen van de program­ma's ZICOM, AMOR, Briefopener, en de publicatie van een groot aantal concordan­ties ten behoeve van filo­logisch onderzoek gereali­seerd.

In 1988 was hij medeoprichter van de Stichting Compu­ter Onder­steunend Juridisch Onderwijs Nederland (Utrecht), samen met o.a. Prof. dr. J. Cohen (Maastricht). Van oktober 1988 tot november 1990 was hij bestuurslid van deze stichting.

In 1989 was hij medeoprichter en sinds die tijd tot 2004 bestuurslid van de Stichting Cen­trum voor Begaafdheidson­der­zoek CBO te Nijmegen, samen met Prof. dr. F. Mönks (Nijme­gen).

Vrijwilligerswerk[bewerken]

Welzijnszorg[bewerken]

Op 16 mei 1989 is Frans Schaars door de kantonrechter te Arnhem benoemd tot bewindvoerder van zijn broer Huub, patiënt met het syndroom van Down. Dat bleef hij tot aan de dood van zijn broer in 2020. Van november 2006 tot december 2018 was hij bestuurslid van de Vereniging Cliëntenorganisatie Fatima (VCF) later VCV: De Vereniging Cliënten en Verwanten Nieuw Wehl en haar werkstichting Stichting Administratief Beheer (SAB), te Nieuw Wehl. Van 2008 - 2015 was hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van Elver, voorheen Fatima. In de periode 2015 - 2018: bekleedde hij geen functies bij Elver. Van januari 2018 tot december 2018 was hij wederom voorzitter SAB en bestuurslid van de VCV te Nieuw Wehl.

Vondel[bewerken]

In aansluiting op het promotieonderzoek naar de grammatica van Moonen publiceerde Schaars een aantal concordanties die uiteindelijk resulteerden in de concor­dantie op het dramatische werk van J. van den Vondel.[3][4] Een project van de Stichting LOC. De concordantie is in november 1990 verschenen.[5]

Trou Moet Blijcken[bewerken]

In augustus 1990 startte hij met dr. W.N.M. Hüsken en dr. B.A.M. Ramakers de publicatie van alle bewaard gebleven handschriften van de Haarlem­se rederij­kerskamer Trou Moet Blijcken.[6] Het betrof o.a. 147 toneeltek­sten die in acht banden zijn gepubliceerd.[7] Dit LOC-project is in febru­ari 1998 afgesloten.

Commissie Deetman[bewerken]

In 2010 raakte Frans Schaars betrokken bij de onthullingen van kindermisbruik in de katholieke kerk. Hij was actief in de slachtofferorganisatie De Jongens van Don Rua en had toentertijd meerdere keren contact  met Wim Deetman en diens organisatie.[8]In juni 2013 ging Frans Schaars met prepensioen.

In juli 2015 is hij gehuwd.

Vanaf 2010 is hij lid van de OVD (Oudheidkundige Vereniging Didam) en tot 2018 was hij werkzaam als corrector.

Sinds 2017 publiceert Schaars als literator, aanvankelijk bij Boekscout in Soest en sinds 2022 bij Elikser in Leeuwarden.

Publicaties (mei 2023)[9][bewerken]

 • Frans A.M. Schaars: Manuscripten van Arnold Moonen In: Documentaal 10 1981):74
 • Frans A.M. Schaars: Concordantie op Vondels prozavertaling van Bucolica van P. Virgilius Maro Nijmegen, 1983
 • Frans A.M. Schaars: Concordantie met woordindexes op Vondels prozavertaling van Georgica van P. Virgilius Maro Nijmegen, 1984
 • Frans A.M. Schaars: Concordantie met woordindices op Vondels prozavertalingen van Oden, Epoden en De Arte Poetica van Q. Horatius Flaccus Nijmegen, 1985
 • Sandrijn en Lanslot Diplomatische uitgave van twee toneelrollen uit het voormalig archief van de Rederijkerskamer De Fiolieren te 's Gravenpolder door Wim N.M. Hüsken en Frans A.M. Schaars Alfa, Nijmegen Grave, 1985
 • Lanseloet van Denemerken op het Zeeuws toneel In: Literatuur 1985 3, 132 139. (Eveneens met Wim Hüsken)
 • Recensie: H. Klifman: Studies op het gebied van de vroegnieuwnederlandse triviumtraditie (ca. 1550 ca. 1650). In: Gramma 9:164 165
 • Peter-Arno Coppen, Lucie Huiskens en Frans Schaars: MACHO, een systeem voor MACHinale Overhoring. In: Onderzoek van Onderwijs 15-2:29-31
 • Ben J.P. Salemans en Frans A.M. Schaars: Alfabetische concordantie en tekstweergave van Eneas-in-ondicht (1646) van Joost van den Vondel (1587-1679) Quarto, Wijhe, 1987
 • Frans A.M. Schaars: De Nederduitsche Spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644 -1711). Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst. Quarto, Wijhe, 1988

Ben J.P. Salemans en Frans A.M. Schaars: Alfabetische concordanties van Vroegnieuw-nederlandse grammaticale geschriften :

 • Deel 1: Nederduitsche Spraekkunst (1706) van Arnold Moonen
 • Deel 2: Nederduitsche Spraekkonst (1761) van Kornelis Elzevier
 • Deel 3: Aenleiding tot de Nederduitsche Taele (1703, J. Nylöe)
 • Deel 4: Twe spraack van de Nederduitsche letterkunst (1584)
 • Deel 5: Aanmerkingen op de Nederduitsche Taale & Naa-berecht (resp. 1653 en 1654) van Petrus Leupenius
 • Deel 6: Nederduytsche Grammatica (1625) van Christiaen van Heule
 • Deel 7: De Nederduytsche Spraec-konst Ofte Tael-beschrijvinghe (1633) van Christiaen van Heule
 • Deel 8: Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers der Nederduijtze tale (1624) van Antonis de Hubert
 • Deel 9: Nederlandsch Tael-bericht (1628) van Samuel Ampzing
 • Deel 10: Waernemingen op de Hollandsche Tael (± 1634) van Pieter Cornelisz. Hooft
 • Deel 11: Ont-werp der Neder-duitsche Letter-konst (1649) van Allardus Lodewijk Kók
 • Deel 12: Nederduydsche Spellinge (1612) van Jacob van der Scheure 1576
 • Deel 13: Nederduitse Orthographie (1581) van Pontus de Heuiter
 • Deel 14: Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste (1568) van Johan Radermacher Quarto, Wijhe / Assen, 1987 - 1992
 • Frans A.M. Schaars: AMOR-R.I.N. Automatische Overhoring toegepast op het werkboek Rechtsvorming in Nederland. In: Bundel ter gelegenheid van het symposium computer ondersteund onderwijs in de juridische discipline n.a.v. het 375-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Kluwer, Deventer, 1988
 • Korte Chronyke der Stadt Deventer, Van de oudste geheugenis af tot het vredejaer van 1648. Uit verscheidene, zoo gedrukte, als geschrevene aentekeningen by een gezamelt door A. Moonen. Deventer 1688 Opnieuw uitgegeven met facsimile en parafrase in hedendaags Nederlands door Roland J.G. de Bonth, Cefas G.Th. van Rossem, Ferrie C.L. Verouden met medewerking van dr Frans A.M. Schaars. Deventer, 1988
 • E. Ruysendaal: Terminografische index op de oudste Nederlandse grammaticale werken. M.m.v. F.A.M. Schaars en B.J.P. Salemans. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam, 1989
 • Frans A.M. Schaars en Marcel te Wilt: De Aanleiding tot de Nederduitsche taal (1703) van J. Nylöe. In: G.R.W. Dibbets en P.W.M. Wackers (red.) Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen. Quarto, Wijhe, 1989:267-295
 • Frans A.M. Schaars: Catalogus bij de tentoonstelling Homo Grammaticus Arnold Moonen 1644-1711. Museum De Waag, Deventer, 1989
 • Ben J.P. Salemans en Frans A.M. Schaars: Concordantie met alfabetische woordenlijst, frequentielijst, retrograde woordenlijst, tekstweergaven en concordantie van hoogfrequente woorden van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587 1679) Quarto, Assen, 1990
 • Jan Gerritsen, Arie van den Hoorn, drs. Ben Salemans, Dr. Frans Schaars en Dr. Olav Severijnen: Briefopener Computercursus voor het schrijven van zakelijke brieven Martinus Nijhoff Leiden / Wolters Noordhoff Groningen, 1991
 • Arnold J. Kreps, Frans A.M. Schaars en Olav J.A.M. Severijnen: AMOR en C.O.O. Praktische adviezen voor het maken van educatieve softeware Quarto, Assen, 1992
 • Frans Schaars en Olav Severijnen: Na de ondergang de schemering In: Maarten Klein (red.): Nieuwe Eskapades in de Neerlandistiek Een bundel opstellen voor M.C. van den Toorn Wolters/Noordhoff, Groningen, 1992, p. 156-187
 • Frans A.M. Schaars: Computerondersteund onderwijs: interactie tussen snelle jongens en artificiële intelligentie In: Fred Muller e.a. (red.): Congresbundel NIOC '90 Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer 1992, p. 749-763
 • Dr W.N.M. Hüsken, Drs B.A.M. Ramakers Dr F.A.M. Schaars: Trou Moet Blijcken bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer `de Pellicanisten' 8 delen; Quarto, Assen 1992 – 1998
 • Dr. Frans A.M. Schaars en dr. Olav J.A.M. Severijnen: Developing Educational Software for Gifted and Talented Children: a Dutch Example In: Franz Mönks & Willy Peters (red.) Talent for the future Social and Personality Development of Gifted Children Van Gorcum, Assen/Maastricht 1992, p.248-259
 • Ben J.P. Salemans en Frans A.M. Schaars: Ruusbroecs woorden? Voorlopige alfabetische concordantie, alfabetische woordenlijst, frequentielijst, retrograde woordenlijst en tekstweergave van Jan Ruusbroecs werken (in drie delen) Nijmegen - Tilburg, 1993
 • Frans A.M. Schaars: Dat den armen mijn dus derft, es geen cleijne saecke In: Els Ruijsendaal, Gijsbert Rutten, Frank Vonk (red.): Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn! Opstellen voor Geert Dibbets Nodus Publikationen, Münster 2003, p. 203 – 219
 • Arnold Moonen: Nederduitsche Spraekkunst (1706) editie Frans A.M. Schaars http://www.dbnl.org/tekst/moon002nede01_01/ DBNL 2003
 • Frans Schaars: Uw taal is perfect! In: Huub Evers en Toon Rennen (red.): Journalistiek Moet Verder Tien beschouwingen over journalistiek Valkhofpers, Nijmegen 2005, p. 116-137
 • Frans A.M. Schaars: Uit eigenen lust en zinlykheit geschreeven De spraakkunst van Moonen en Vondel In: Onze Taal 75-6, 170-172 (2006)
 • Frans A.M. Schaars: BRONS Belangrijkste Regels van Onze Nederlandse Standaardtaal, Valkhof Pers, Nijmegen 2006
 • Frans A.M. Schaars: Zin in BRONS Oefenzinnen bij de Belangrijkste Regels van Onze Nederlandse Standaardtaal, Valkhof Pers, Nijmegen 2007
 • Frans A.M. Schaars: Koning Willem II Gianotten, Tilburg 2009[10]
 • Frans A.M. Schaars: Diems Water Boekscout, Soest 2017
 • Frans A.M. Schaars: Quintalogia I: Het Herenhuis Boekscout Soest 2017
 • De Nederduitsche Spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644 -1711) Tekstuitgave van de eerste editie uit 1706, voorzien van varianten uit de autograaf en de heruitgaven van 1719, 1740, 1751 en editie z.j., met inleiding, de resultaten van het bronnenonderzoek en met woordverklaringen oorspronkelijk bedoeld als bijlage bij het gelijknamige proefschrift (1988) van Frans A.M. Schaars. Didam 2017
 • Frans A.M. Schaars: Quintalogia II: De donjon van Daim Boekscout Soest 2018
 • Frans A.M. Schaars: Quintalogia III: Zingende Sluizen Boekscout Soest 2018
 • Frans A.M. Schaars: Quintalogia IV: De Witletingburcht Boekscout Soest 2019
 • Frans A.M. Schaars: Quintalogia V: Boekscout Soest 2019
 • Frans A.M. Schaars: Het Montferlandmysterie Elikser Leeuwarden 2022
 • Frans A.M. Schaars: Mooi! Musjes! Elikser Leeuwarden 2023


Dit artikel "Frans Schaars" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Frans Schaars.

 1. Schaars, Frans A.M, De 'Nederduitsche Spraekkunst' (1706) van Arnold Moonen (1644-1711). Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandstalige spraakkunst, 1988.
 2. De Liemers 62ste jaargang No. 41 -28-01-1988 Didammer Frans Schaars promoveert op proefschrift over eerste Nederlandse spraakkunst De Liemers 62ste jaargang No. 42 -04-02-1988 Frans Schaars verrichtte “modern” monnikenwerk NRC 1 maart 1989 Literatuur Tentoonstellingen ‘Homo Grammaticus’ Museum De Waag Deventer de Volkskrant 18 februari 1989 Deventer taalkundige Arnold Moonen in woord en beeld Deventer Dagblad 20 februari 1989 ‘Wat heerlijk dat zoiets elitairs ook nog kan’ Deventer Dagblad 16 februari 1989 Expositie belicht Deventer predikant-dichter A. Moonen
 3. "Vurig pleidooi voor Vondel op alfabet", De Gelderlander (Tiel-editie). Geraadpleegd op 1990-12-11.
 4. K.U. Zien 26 (winter 1990-1991) Concordantie van het dramatisch werk van Joost van den Vondel K.U. Nieuws 16 november 1990 Vondel
 5. Fens, Kees. "Noyt sagh hy s’hemels lamp", de Volkskrant, 1990-11-12.
 6. "Haarlems Dagblad", Rederijkers openbaren eeuwenoud bezit Toneelteksten van Trou Moet Blijcken gepubliceerd, 1992-04-17.
 7. K.U. Nijmegen Pers en Voorlichting PV 92-46 (7 april 1992) Unieke collectie oude Nederlandse toneelspelen eindelijk toegankelijk voor een breder publiek
 8. NRC 26-02-2010 Joep Dohmen: Nederlandse paters beticht van seksueel misbruik DWDD 1 maart 2010 NCRV Rondom 10 8 mei 2010 NOS Ntr: Nieuwsuur 9-12-2011 NOS Ntr: Nieuwsuur 16-12-2011 Omroep Gelderland publiek service 11-12-2011 Thuis bij TV Gelderland In Gelderland Live 1.111211-247 Wim Deetman: Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke kerk  I-II-III Balans Amsterdam 2011
 9. Schaars, Frans, Frans A.M. Schaars.
 10. Brabantsdagblad regio 17-11-2009, p. 27 Joost Goetziers: Grondwet bevrijding voor Willem II Brabantsdagblad regio 19-11-2009, p. 35 Joost Goetziers: Opera Willem II is zeer toegankelijk ’t Souvenierke Orgaan van de Koninklijke Liedertafel ‘Souvenir des Montagnards’ jaargang 19 nummer 2 maart 2009: p.3 Juryrapport p.4-5 Alice Grob: ‘De Souvenir heeft een unieke prestatie geleverd! p. 6-7 Ad Mols: Koning Willem II, synopsis van de opera p. 8 Marijke Rijnders: Boeiende lezing over koning Willem II Dé Weekkrant Stadsnieuws 4 november 2009 Koninklijke opera De Gelderlander 11-27-2009 Jaap Bak: Opera over leven biseksuele koning Willem II Brabants Dagblad 2-2-2009 Hans Rube: Opera Willem II ontvangt kunstprijs Brabants Dagblad Tilburg Plus 10-12-2008 Rob Oosterbos: Koning Willem II ‘ster’ in opera


Read or create/edit this page in another language[bewerken]