Welcome to EverybodyWiki ! Nuvola apps kgpg.png Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article like a company page or a bio (yours ?)...

Herverzekering

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Herverzekering is de overdracht van verzekeringsrisico tussen een verzekeraar en herverzekeraar(s). Door premies te betalen aan een verzekeraar worden risico’s bij elkaar gebracht en wordt het risico gedeeld met een groot aantal andere risico’s. Net zo goed als personen en ondernemingen kunnen verzekeraars de door hun geaccepteerde risico’s ook verzekeren, delen met andere partijen. Dit heet herverzekeren.

Een verzekeraar accepteert risico’s en weet dat sommige van die risico’s tot een uitkering leiden. Door een goede risicoselectie te maken en een adequate premie te berekenen, streeft een verzekeraar naar een positief resultaat. Tegelijkertijd weet een verzekeraar dat zij met een hogere schadelast geconfronteerd kan worden dan oorspronkelijk beoogd, door één of meerdere onverwachte gebeurtenissen, door veranderende omgevingsfactoren of door een onverwachte timing. De totale uitkeringen kunnen door dergelijke zaken leiden tot onverwachte afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke schattingen.

Voorbeelden van uitzonderlijke of onverwacht hogere uitkeringen zijn:    

 • Grote individuele schades, zoals een grote brand die een omvangrijk gebouwencomplex verwoest
 • Een ongeval waar veel slachtoffers bij vallen
 • Onverwachte toename van individuele schades. Voorbeelden zijn: meer en intensievere regenval en schades in het verkeer door gebruik van mobiele telefoons  
 • Een gebeurtenis die veel verzekerden tegelijk raakt, zoals een natuurcatastrofe (storm, aardbeving) of een pandemie.

Deze afwijkende hoge schadelast kan het financiële resultaat van een verzekeraar zodanig negatief beïnvloeden dat het ten koste gaat van de winst, leidt tot een verlies of, nog extremer, dat een verzekeraar in financiële problemen komt failliet gaat.

Om negatieve impact door schadelast te reduceren en om te voorkomen dat een verzekeraar haar financiële verplichtingen ten opzichte van haar verzekerden niet kan nakomen, kan een verzekeraar een deel van de (verzekering)risico’s herverzekeren bij herverzekeraars. Herverzekering biedt financiële zekerheid aan de verzekeraar maar indirect ook aan de verzekerden.

Bekende gebeurtenissen die tot een omvangrijke verzekerde schade en tot veel slachtoffers leidden, zijn de aardbeving en tsunami in Japan in 2011, de orkaan Katrina in 2005 en de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Dit zijn typische voorbeelden, waarbij herverzekeraars een groot deel van de uitkeringen door de verzekeraars hebben vergoed aan die verzekeraars. De verzekerden en slachtoffers zelf merken daar niets van; zij ontvangen hun (schade)uitkeringen van hun verzekeraars.

1.      De doelstelling van herverzekering[bewerken | brontekst bewerken]

Met herverzekering draagt een verzekeraar een gedeelte van de verzekeringsrisico’s die hij geaccepteerd heeft over aan een herverzekeraar tegen betaling van een (herverzekering)premie. Met herverzekering kunnen vier doelen bereikt worden:

1.1  Bescherming van het financiële resultaat[bewerken | brontekst bewerken]

Herverzekering zorgt ervoor dat schadelast door grote catastrofes of door een grote frequentie aan schades, voor een gedeelte wordt overgedragen aan herverzekeraars. Hiermee wordt de ‘winst- en verliesrekening’ en jaarresultaat van de verzekeraar beschermd.

1.2  Tekencapaciteit[bewerken | brontekst bewerken]

Tekencapaciteit is een begrip dat aangeeft hoeveel risico uitgedrukt in een geldbedrag een verzekeraar maximaal op een enkel risico voor eigen rekening wil accepteren. Met herverzekering kan de verzekeraar zijn tekencapaciteit vergroten en daardoor grotere en/of meer risico’s accepteren/verzekeren.

1.3  Kapitaalverlichting[bewerken | brontekst bewerken]

Wetgeving verplicht een verzekeraar om een buffer achter de hand te houden, waaruit verzekerden betaald kunnen worden als de baten niet meer genoeg zijn om de lasten te dekken. Hoe meer risico geaccepteerd wordt door een verzekeraar, hoe hoger deze buffer – kapitaal of solvabiliteit – zal moeten zijn. . Omdat bij herverzekering de herverzekeraar een deel van de risico’s overneemt, hoeft de verzekeraar minder kapitaal aan te houden. Herverzekering geeft dus kapitaalverlichting. (zie ook hieronder 2.2 Solvabiliteit)

1.4  Spreiding van risico[bewerken | brontekst bewerken]

Herverzekering zorgt voor spreiding van het risico doordat het risico en daarmee ook de schadelast onder meerdere herverzekeraars wordt gedeeld over meerdere partijen. Dit verkleint de kwetsbaarheid van herverzekeraars.

1.5  Overdragen van kennis[bewerken | brontekst bewerken]

Herverzekeraars zijn wereldwijd actief en bouwen daarmee veel kennis en expertise op over verzekeringsrisico’s. Deze kennis en expertise kan ook ter beschikking komen van verzekeraars, die herverzekering afsluiten. Het kan helpen bij bijvoorbeeld het vaststellen van premie’s, bepalen van clausules en preventievoorschriften.   

2.     De ontwikkeling van herverzekering en herverzekering[bewerken | brontekst bewerken]

Herverzekering is ontstaan na verzekering en is uiteindelijk noodzakelijk voor verzekeraars gebleken omdat zonder herverzekering het aanbieden van verzekering niet of nauwelijks mogelijk is. Door specialisatie, toezicht, regelgeving en concurrentie is de herverzekeringsmarkt professioneler geworden en hebben herverzekeraars zich ontwikkeld tot sterke financiële instellingen. Munich Re en Swiss Re zijn momenteel (2017) de grootste herverzekeraars ter wereld.

2.1  Technologische ontwikkelingen.[bewerken | brontekst bewerken]

Geavanceerde technologische ontwikkelingen zorgen voor verandering van risico’s en het ontstaan van nieuwe, nu nog onbekende risico’s. Denk hierbij aan de risico’s die zelfsturende auto’s, drones, gewasveredeling of internet met zich meebrengen. Verzekeraars en herverzekeraars moeten de financiële impact van deze veranderingen inschatten en vertalen naar nieuwe of aangepaste verzekeringsproducten.

2.2  Solvabiliteit II-richtlijn of Solvency II.[bewerken | brontekst bewerken]

Vanaf 1 januari 2016 moeten (her)verzekeraars met een vestiging binnen de Europese Gemeenschap volledig voldoen aan de Europese regels over solvabiliteit ‘Solvency II’. Dit op risico gebaseerd kapitaaltoezicht moet ervoor zorgen dat:

 • ­De solvabiliteit van de (her)verzekeraar afgestemd is op het risico dat de (her)verzekeraar loopt. Met andere woorden: de (her)verzekeraar moet voldoende middelen hebben om schades te kunnen betalen;
 • ­Verzekerden worden beschermd tegen faillissement van de (her)verzekeraar;
 • Het vertrouwen in de financiële sector, waartoe (her)verzekeraars behoren, verbetert.

2.3 In Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland zijn een aantal herverzekeraars actief. Ze staan onder toezicht van De Nederlandse Bank en ingeschreven in het register van herverzekeraars. In Nederland worden de bepalingen over verzekeringen in het Burgerlijk Wetboek niet voor herverzekeringen verlangd; zo hoeft (onder meer) voor herverzekeringen geen assurantiebelasting betaald te worden.

3.     Vormen en soorten herverzekering[bewerken | brontekst bewerken]

3.1  Herverzekeringsvormen[bewerken | brontekst bewerken]

 • ­Obligatoire herverzekering regelt dat alle verzekeringen binnen de afgesproken portefeuille, automatisch onder de herverzekeringsovereenkomst vallen. De verzekeraar heeft de plicht om alle verzekeringen onder het herverzekeringscontract te brengen. De herverzekeraar heeft de plicht om de verzekeringen te accepteren onder het herverzekeringscontract. 
 • Facultatieve herverzekering kan plaatsvinden bij individuele verzekeringen en vindt niet automatisch plaats. De verzekeraar heeft vrijheid om herverzekering aan te bieden. De herverzekeraar heeft vrijheid om herverzekering te accepteren of weigeren.

3.1.1        Obligatoire herverzekeringen[bewerken | brontekst bewerken]

Obligatoire herverzekeringen maakt onderscheid tussen proportionele en niet‑proportionele herverzekering en regelt hoe de herverzekeraar deelneemt in een risico.

 • Bij proportionele herverzekering is een vast percentage van elk risico herverzekerd. Dit percentage bepaalt de premie die de herverzekeraar van ieder risico ontvangt maar ook de schade die de herverzekeraar moet betalen van iedere schade, die ontstaat bij het herverzekerde risico.
 • Bij niet‑proportionele herverzekering is de omvang van schade onderwerp van herverzekering.

3.1.1.1    Proportionele herverzekering[bewerken | brontekst bewerken]

Bij proportionele herverzekering wordt onderscheid gemaakt in:

 • Quota‑share‑herverzekering
 • Surplus‑herverzekering

Quota Share

Bij Quota Share-herverzekering wordt van iedere polis (of verzekering) in de portefeuille een vast percentage herverzekerd. Dit heeft tot gevolg dat zowel de premie van iedere polis als de betaling die wordt uitgekeerd op die polis, gedeeld wordt tussen de verzekeraar en herverzekeraar(s) op basis van het overeengekomen percentage. Deze is dus voor iedere polis gelijk.

Surplus-herverzekering

Bij surplus-herverzekering behoudt de verzekeraar van elke polis een deel  als eigen risico (ook wel retentie genoemd). Dit eigen risico is voor iedere polis een gelijk nominaal bedrag, maar omdat de verzekerde bedragen van alle polissen niet gelijk zijn, kan de verhouding tussen het eigen risico en de verzekerde bedragen verschillen. Het deel van de polis dat boven het eigen risico, wordt herverzekerd. Dit wordt surplus genoemd. Het eigen risico van de verzekeraar wordt ‘line’ genoemd. De capaciteit van het surplus- herverzekeringscontract wordt uitgedrukt in een aantal ‘lines’. Bij surplus- herverzekering is het eigen risico van de verzekeraar en het herverzekerde deel geen vast percentage. Per polis is de verhouding tussen het eigen risico van de verzekeraar en het herverzekerde deel ook de verhouding waarin premie en schade van die polis wordt gedeeld. 

3.1.1.2    Niet-proportionele herverzekering[bewerken | brontekst bewerken]

Bij niet-proportionele herverzekering wordt onderscheid gemaakt in:

 • Excess of loss-herverzekering
 • Stop loss-herverzekering

Bij deze vorm van herverzekering komt de schade tot aan het eigen risico (nu heet dat prioriteit) volledig voor rekening van de verzekeraar. Het gedeelte boven het eigen risico komt voor rekening van de herverzekeraar.

Excess of loss-herverzekering

Bij de excess of loss-herverzekering betaalt de herverzekeraar iedere schade boven het eigen risico (prioriteit) van de verzekeraar. Excess of loss-herverzekering wordt vooral gebruikt om de gevolgen van schades op één locatie (‘per risk’) te beschermen maar ook om de gevolgen van een gebeurtenis, waarbij veel objecten geraakt kunnen worden (‘per event’) te beschermen. Portefeuilles die aansprakelijkheidsschades verzekeren, waarbij letselschades tot omvangrijke claims kunnen leiden, worden vaak ook op basis van excess of loss herverzekerd.

Stop loss-herverzekering

Bij stop loss-herverzekering betaalt de herverzekeraar schades van een verzekeraar, waarbij de schadelast op jaarbasis eerst een vooraf bepaalde drempel overschreden moet hebben.

Stop loss-herverzekering is een vorm, die vooral gebruikt wordt ter bescherming van het jaarresultaat van de verzekeraar. De drempel (vergelijk met eigen risico)  wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de geboekte jaarpremie van de verzekeraar.

3.1.2        Facultatieve herverzekering[bewerken | brontekst bewerken]

Facultatieve herverzekering wordt meestal gebruikt voor bijzondere en omvangrijke individuele risico's die buiten een obligatoir programma (zie 3.1.1) vallen. Facultatieve herverzekering kan plaatsvinden op proportionele basis en niet-proportionele basis. Premie en voorwaarden worden per risico vastgesteld.

Een variant is een obligatoir facultatief programma. Nu heeft de verzekeraar de vrijheid om een risico aan te bieden, maar de herverzekeraar moet een aangeboden risico accepteren in overeenstemming met het overeengekomen programma.

3.2  Retrocessie[bewerken | brontekst bewerken]

Herverzekering ontstaat als een verzekeraar zijn risico’s overdraagt aan een herverzekeraar. Maar een herverzekeraar kan zijn risico’s ook weer overdragen aan een andere herverzekeraar. Dit wordt retrocessie genoemd.


Dit artikel "Herverzekering" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Herverzekering.Compte Twitter EverybodyWiki Follow us on https://twitter.com/EverybodyWiki !