You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Het invloedmodel

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het Invloedmodel is een model dat kijkt naar menselijk gedrag. Het Invloedmodel biedt inzicht in gedragspatronen aan de hand van vier verschillende gedragssoorten: de vier invloedsstijlen. De oorsprong van het model ligt in de jaren '70. Het is destijds ontwikkeld door de twee Amerikaanse psychologen David Berlew en Roger Harrison onder de naam Positive Power and Influence Program. Het model is in 1976 door Hans Zuidema naar Nederland gehaald. Bureau Zuidema is de licentiehouder van het Invloedmodel binnen heel EMEA.

Het ontstaan van het Invloedmodel[bewerken]

In de jaren vijftig was er een revolutie gaande binnen het bedrijfsleven. Democratisering en emancipatie binnen organisaties zorgden ervoor dat leidinggevenden genoodzaakt waren om nieuwe vaardigheden toe te passen. Er ontstond een verschuiving van functionele macht naar persoonlijke invloed en gedrag. David Berlew en Roger Harrison onderzochten welke vaardigheden zorgen voor positieve invloed en hoe deze ingezet kunnen worden. De oorspronkelijke studie draagt de naam Positive Power and Influence Program (PPIP). In dit programma onderzochten David Berlew en Roger Harrison welk gedrag gewenste resultaten opleverde en welk gedrag ongewenste resultaten opleverde. Deze studie is vervolgens meerdere malen praktisch getoetst en aangevuld waarbij inzicht is verkregen in positief en effectief gedrag.

In 1976 is Positive Power and Influence Program naar Nederland gehaald door Hans Zuidema. Omdat het woord 'Power' een negatieve associatie heeft is het model hernoemd naar het Invloedmodel en wordt het momenteel voornamelijk in het bedrijfsleven toegepast om inzicht te krijgen in positieve invloed om zo gewenste resultaten te behalen. Het Invloedmodel is door de jaren heen ontwikkelt en is daardoor door de jaren heen een bruikbaar instrument gebleven.

Het Invloedmodel[bewerken]

Het Invloedmodel verschaft inzicht in gedragspatronen. Deze gedragspatronen zijn onderverdeeld in twee energierichtingen: duwenergie en trekenergie. Binnen de twee energierichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen twee invloedsstijlen.

Elke invloedsstijl brengt voor- en nadelen met zich mee hetgeen behandelt worden als krachten en valkuilen.

Duwenergie[bewerken]

Bij duwenergie neemt een individu ruimte en geeft desbetreffend persoon aan wat de gedachte is: wat men wil of denkt. De twee invloedsstijlen die horen bij duwenergie zijn overreden en stellen.

Overreden[bewerken]

De invloedsstijl overreden kenmerkt zich door het doen van voorstellen om zo anderen mee te krijgen in jouw idee en standpunten. Een tweede kenmerk van overreden is het beargumenten. Het voorstel dat is gedaan moet onderbouwd zijn met feiten en cijfers. Ratio staat hierbij centraal. Overreden is:

  • Voorstellen doen: richting geven aan de hand van een standpunt of een idee waar getracht wordt anderen mee te laten instemmen.
  • Argumenteren: voorstellen of ideeën onderbouwen met feitelijkheden en logica.
Krachten Valkuilen
Analytisch Irrelevante argumenten
Onderbouwde voorstellen Minder emotioneel gericht
Rationeel Mindere mate van procesgericht
Oplossingsgericht Stelt eigen denken voorop

Stellen[bewerken]

Vanuit duwenergie is de tweede invloedsstijl stellen. Het geeft weer dat stellen gebruikt maakt van het innemen van ruimte (duwen) en dat verwachtingen duidelijk jegens een ander worden uitgesproken. Typerende aspecten bij stellen zijn:

  • Waarderen: uitspreken van positieve of negatieve waardeoordelen over het gedrag van de ander gebaseerd op eigen waarden en normen.
  • Normen stellen: zo concreet mogelijk formuleren van verwachtingen, eisen en normen naar een ander.
  • Sanctioneren/Faciliteren: belemmeringen voor de ander wegnemen of consequenties verbinden aan het niet voldoen van de eigen norm.
Krachten Valkuilen
Assertief Doelgerichtheid leidend tot weerstand
Duidelijk en helder Inefficiënte tijdindeling
Eerlijk Individueel gericht
Standvastig Indirect

Trekenergie[bewerken]

De tweede energierichting, trekenergie, geeft ruimte en nodigt de ander uit aan te geven wat hij denkt of wilt. Daarmee is het principe tegenovergesteld ten opzichte van duwenergie. De aansluitende invloedsstijlen zijn overbruggen en inspireren.

Overbruggen[bewerken]

Overbruggen is het verbinden van de eigen persoon aan de ander. De focus ligt op het perspectief van de individuen binnen de groep. Concreet betekent dit: anderen betrekken, naar hen luisteren, begrijpen en het winnen van vertrouwen. Het biedt ruimte en maakt het verband tussen emoties en informatie waardoor draagvlak kan worden gecreëerd. De gedragssoorten die binnen de invloedsstijl overbruggen vallen zijn:

  • Betrekken: vragen om informatie, meningen of gevoelens van de ander of de ander ondersteunen en aanmoedigen.
  • Actief luisteren: toetsen of men elkaar goed begrijpt door te vragen wat de ander heeft gezegd of door wat men ziet.
  • Onthullen: Kwetsbaar opstellen door te benoemen wat men persoonlijk voelt en wat er in hen omgaat.
Krachten Valkuilen
Oprechte interesse Onderschikken van eigen belang
Aanjager open sfeer Verliezen doel
Mensgericht (Te) abstract
Creëren draagvlak Te veel sturing willen creëren

Inspireren[bewerken]

Anderen motiveren, het zin en inhoud geven aan activiteiten, middels persoonlijke energie is karakteristiek voor de invloedsstijl inspireren. Door middel van enthousiasmeren op het gebied van trekenergie krijgt men anderen mee in het gemeenschappelijke belang. De aanduidende verschijningsvormen zijn als volgt:

  • Koppelen: benoemen wat punten van overeenstemming zijn of benoemen wat gemeenschappelijke of aanvullende doelen, kwaliteiten of behoeftes zijn.
  • Visie delen: het beschrijven van boeiende mogelijkheden en ideaalbeeld door de toekomst naar het hier en nu te halen.
Krachten Valkuilen
Energiek Ongeduldig
Creatief Chaotisch
Verbeteringsgericht Voor de feiten uit lopen
Weet mensen te enthousiasmeren Veel ideeën, minder uitvoering

Aanvullend component[bewerken]

Naast deze vier invloedstijlen heeft het Invloedmodel een vijfde component; wegbewegen. Het wegbewegen is geen aparte stijl, maar een tactiek die gehanteerd kan worden. Bij wegbewegen kiest men bewust dan wel onbewust om geen invloed uit te oefenen.

Praktische toepassing[bewerken]

Het model biedt handvatten die ingezet kunnen worden voor een effectieve inrichting in gedrag. Een belangrijke kanttekening is dat het model volgens de onderzoekers bedoelt is voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Het model werkt twee kanten op waarbij positieve invloed centraal staat. Daarbij wordt getracht om voordelen te behalen voor alle betrokkenen. Zo wordt dit model vaak in het bedrijfsleven toegepast om medewerkers op positieve wijze te beïnvloeden en te stimuleren.


Dit artikel "Het invloedmodel" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Het invloedmodel.Read or create/edit this page in another language[bewerken]