You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Hulp bij aangifte

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Entree Belastingdienst in Apeldoorn

Hulp bij aangifte (als acroniem HUBA) omvat een dienst van de Nederlandse Belastingdienst. Het is de gangbare term voor het assisteren van burgers bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Deze hulpverlening wordt geboden door:

 • de regionale kantoren van de Belastingdienst zelf;
 • bibliotheken en bureaus voor maatschappelijk werk;

en daarnaast door vrijwilligers van verschillende particuliere organisaties, zoals:

 • vakbonden;
 • bonden en verenigingen voor speciale doelgroepen (zoals ouderenbonden Unie KBO, PCOB en ANBO en patiëntenorganisatie ANGO).

Burgers met complexere vragen over de belastingen en toeslagen kunnen het hele jaar door in hun buurt terecht bij sociaal raadslieden. Men kan ook tegen vergoeding met de aangifte voor de inkomstenbelasting geholpen worden door een belastingconsulent.

Het doen van aangifte kan worden vereenvoudigd door gebruik te maken van door de Belastingdienstcomputers verzamelde en ingevulde aangiftegegevens, de zogenoemde 'vooraf ingevulde aangifte' (VIA).[1]

Hulp op afspraak[bewerken]

Het invullen van een aangifte

De veruit bekendste hulp wordt geleverd via een afspraak met de BelastingTelefoon. Men kan dan op afspraak bij zijn regionaal belastingkantoor hulp krijgen. Deze hulp is gratis en vindt voor het voorgaande jaar in de maanden maart en april plaats, wanneer de belastingaangifte moet worden gedaan, in het belastingkantoor of op soms een andere locatie. Deze hulp wordt gegeven door studenten van bijvoorbeeld een hogeschool maar ook met eigen mensen van de Belastingdienst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot vijf jaren terug hulp te krijgen, de zogenaamde na-HUBA. Deze hulp loopt na april door. Indien noodzakelijk wordt in bepaalde gevallen ook aan huis hulp aangeboden.

Iemand komt alleen voor hulp in aanmerking met een inkomen lager dan het toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag. Samen met de HUBA-partners voorziet de HUBA in hulp voor belastingplichtigen bij het invullen van hun belastingaangifte voor de inkomstenbelasting en het aanvragen van de toeslagen. De HUBA verzorgt aangiften voor inkomsten die vallen in box 1 en box 3. Mensen met inkomsten die in box 2 vallen worden voor het invullen naar een accountant of professionele belastingconsulent verwezen, omdat het vaststellen van het inkomen uit aanmerkelijk belang van een eigen onderneming in het algemeen niet door de vrijwilligers kan worden gedaan.

Hulp via Twitter en Facebook[bewerken]

Na een proef op Twitter in 2011 startte de Belastingdienst begin 2012 met @BDaangifte formeel ook langs deze weg met het verlenen van hulp bij vragen over de aangifte.[2][3] Voor toeslagen was @BDtoesl2012 in gebruik. De Belastingdienst adviseerde de belastingplichtigen wel om pas in maart aangifte te doen en dan met de vooraf ingevulde aangifte. Dat voorkwam volgens de dienst vragen en fouten, zoals verkeerde of vergeten bedragen. De twee accounts zijn bereikbaar tot en met 31 maart. Het webcareteam van de dienst biedt na deze datum online hulp over belastingen en toeslagen via @Belastingdienst. Naast vragen over deze onderwerpen worden hier ook vragen over reizigersbagage en het werken bij de Belastingdienst beantwoord. Er kunnen alleen algemene vragen worden gesteld, vertrouwelijke gegevens worden niet verstrekt. Er worden geen fiscale adviezen gegeven. Ook via Facebook kan contact worden gezocht met de Belastingdienst.[4]

HUBA-partners[bewerken]

De Belastingdienst heeft een samenwerkingsrelatie met bibliotheken en belangenorganisaties.[5] Deze HUBA-partners zijn organisaties zoals vakbonden, ouderenbonden en andere.[6] In 2017 werd ook in 88 bibliotheken ingevuld, verspreid over het land. Het doel was in 2018 om op 150 locaties spreekuren voor belastingaangifte te hebben, zodat meer mensen dichter bij hun woonplaats ondersteuning krijgen. De spreekuren zijn een van de pijlers uit het convenant dat de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek in 2016 sloten.[7] De Belastingdienst:

 • stelt informatie beschikbaar;
 • werkt mee bij het samenstellen van fiscale teksten;
 • adviseert bij het samenstellen en het ontwikkelen van opleidingsmateriaal.

De Belastingdienst doet dit omdat met deze organisaties meer mensen worden bereikt, die moeite hebben met het invullen van hun aangifte en voor wie het laten invullen door een commerciële organisatie een drempel is. Ook heeft de Belastingdienst belang bij een goede kwaliteit van de invulservice. Hoe deskundiger de invuller, hoe minder dit leidt tot correcties door de Belastingdienst. De Belastingdienst is overigens niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de invulservice van de organisaties.

Tot en met de aangifte over 2013 was het nog mogelijk via de HUBA-partners de aangiften over voorgaande jaren en de aanvragen van toeslagen te versturen met de elektronische handtekening. (Voor leden die problemen hadden met het aanvragen van de DigiD - veelal ouderen - was dat een uitkomst.) De ervaring heeft nog geleerd dat bepaalde problemen bij de Belastingdienst daardoor niet werden ervaren bij aangiften die door middel van de elektronische handtekening werden verzorgd. Er is nu voor de HUBA-partners ook eHerkenning ter vervanging voor de DigiD ontwikkeld.

Omvang dienstverlening[bewerken]

Het invullen gebeurt meestal op afspraak. In de invulperiode (gewoonlijk maart en april) zal dat bij een van de invul-locaties zijn, waar grootschalig wordt ingevuld. Daarbuiten en in de nazorg worden leden individueel geholpen, zo nodig ook bij het aanvragen van de toeslagen. De service omvat ook hulp in het vervolgtraject, indien de Belastingdienst niet direct akkoord gaat met de aangifte of fouten maakt. In dat geval wordt er nazorg verleend. Deze nazorg wordt steeds belangrijker, nu de Tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven is vervangen door de Tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Voor deze regeling zijn termijnen en een bezwaar- en beroepregeling ingevoerd. In de nazorg worden ook die aangiften gedaan, die niet in de reguliere aangifteperiode konden worden verwerkt. Er zijn belastingjaren, zoals 2006, dat meer dan 10% van de aangiften in de nazorg werden gedaan.

Vooraf ingevulde aangifte[bewerken]

Ook bij de HUBA-partners wordt gewerkt met de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Afhankelijk van de beschikbare informatie wordt de aangifte door de Belastingdienst vooringevuld met o.a. naam, adres en woonplaatsgegevens, het burgerservicenummer, het loon, WOZ-gegevens, enkele heffingskortingen en het bedrag van de Voorlopige Teruggaaf. Het aantal vooringevulde gegevens verschilt dus per belastingplichtige. Deze kan de gegevens vervolgens controleren en aanvullen. Als het lid een op de eigen computer ingevulde aangifte meebrengt naar een invulpunt kan het daar gecontroleerd en verzonden worden.

Opleiding[bewerken]

Voor de opleiding ten behoeve van de inkomstenbelasting en de toeslagen werkt de Belastingdienst met het openbare kennisnetwerk belastingen en toeslagen.[8] Het netwerk werd in het voorjaar 2018 door zo'n 6500 gebruikers per dag bezocht.

FNV Belastingservice[bewerken]

Dit is een ISO-gecertificeerde dienstverlening van de vakcentrale FNV aan leden van de bij de FNV aangesloten bonden. De FNV Belastingservice verleent gratis hulp aan leden, hun niet georganiseerde partners en kinderen. Het is inbegrepen in het lidmaatschap van elke bij de FNV aangesloten vakbond. De bond beperkt niet op inkomen. De vrijwillige FNV-consulenten vullen de belastingaangiften in op het internet via een link met eHerkenning met de Belastingdienst.

Vanwege de coronapandemie wordt dat door de invullers niet alleen fysiek en telefonisch in de vakbondshuizen gedaan, maar ook vanuit huis in telefonisch contact met het lid. De door het lid daarbij aangeleverde financiële gegevens worden eerst gecontroleerd. Die aangiften worden verstuurd als ze door een andere invuller, mentor of instructeur zijn nagekeken. Bij thuiswerken wordt noodgedwongen dit vier-ogen principe los gelaten. Ook het vrijgelaten eigen vermogen is bij de toekenning van bijzondere bijstand van belang. De Adviseurs Sociale Voorzieningen van FNV Bondgenoten kunnen voor de leden berekenen of de leden ervoor in aanmerking kunnen komen. De FNV Belastingservice verleent geen service met betrekking tot belastingaangiften voor FNV Zelfstandigen.

Er is een speciale groep ervaren invullers die zich bezighoudt met aangiften van leden die in het buitenland werken of wonen. Die beschikt over specifieke kennis, toegespitst op die situatie. Niet iedere invul-locatie beschikt namelijk over specialisten op dit gebied. Ze werken voornamelijk voor leden in de grensstreken. De opleiding richt zich voornamelijk op aangiften voor Duitse en Belgische leden. Vanaf eind 2008 zijn extra invullers in opleiding genomen voor het opstellen van aangiften voor mensen uit Oost-Europa en kunnen ook Poolse leden worden geholpen. Ook worden zo nodig voor hen de toeslagen aangevraagd.

De FNV Belastingservice is voor de Belastingdienst een maatschappelijk dienstverlener. Bij de FNV is het een onderdeel van de afdeling Lokaal, Regionaal & Netwerken en heeft verder nog geen verenigingsstructuur. De invullers, instructeurs en coördinatoren kunnen geen rechtstreekse invloed uitoefenen op het beleid, van beleidsbepalende vergaderingen worden geen agenda's of verslagen gepubliceerd. De FNV Belastingservice kent geen jaarvergadering waar verantwoordelijken verantwoording dienen af te leggen. Het beleid wordt ondanks de fusie en modernisering van de FNV nog steeds top-down bepaald door de directie van de beroepsorganisatie.

Historie[bewerken]

De FNV heeft al heel lang ervaring met het helpen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. De oudste belastinggids van de Industriebond NVV is van 1933. De service is sinds die tijd uitgegroeid tot de grootste belastingconsulent van Nederland. Naast de hieronder aangegeven verwerkte aangiften wordt sinds de invoering van de toeslagen tijdens de aangifte ook gekeken of het lid in aanmerking komt voor de toeslagen. In de invulperiode 2015 werd bijvoorbeeld verwacht dat ongeveer 100.000 leden in aanmerking konden komen voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget.[9] Naast de aangifte werden zo nodig de aanvragen voor 2015 ingediend of gewijzigd en waar dat nog kon ook nog voor een eerder jaar. Bij het in 2018 uitgevoerd tevredenheidsonderzoek bleek dat 50% van de leden die gebruikmaken van de FNV Belastingservice 65 jaar of ouder is. Van alle gebruikers samen gaf 88% een 8 of hoger bij de beoordeling.

Belastingjaar Aantal aangiften Aantal invullers
1986 85.000 3.900
2002 200.000 4.400
2008 350.000 5.900
2013 269.802 (tot 1 oktober 2014) 4.900
2017 160.000 (tot 21 juni 2018) 4.000
2019 ruim 180.000 aangiftes en 15.000 toeslagen
2020 circa 80.000

In de organisatie zijn er per september 2021 ongeveer 2.900 vrijwilligers.

De aantallen (zie de tabel) kunnen door de Belastingdienst worden vastgesteld, doordat uit het gebruikte belastingprogramma blijkt, dat de aangifte door een FNV-vrijwilliger werd opgesteld. Voor de toeslagen en bij gebruik van DigiD zijn de aantallen niet meegenomen bij de telling. De aantallen zeggen ook iets over de moeilijkheidsgraad van de aangifte. De daling van het aantal aangiften is vooral te danken aan het succes van de vooraf ingevulde aangifte en in 2020 door de coronapandemie. De afname van het aantal invullers in de loop der jaren komt met name door de vergrijzing in het bestand en omdat het lastig is nieuwe (jonge) vrijwilligers aan te trekken.

Organisatie[bewerken]

De beroepsorganisatie werkt vanuit het hoofdkantoor van de FNV in Amsterdam met vier medewerkers en met zes medewerkers op de FNV-steunpunten. De service wordt per invullocatie georganiseerd door coördinatoren. In de campagneperiode werd er op ca. 400 invul-locaties ingevuld. Vanwege de coronapandemie werd het invullen zodra dat weer was toegestaan weer opgestart in de vakbondshuizen als invullocatie. Voor de verdere dienstverlening gedurende het jaar zijn kunnen leden een afspraak maken.

ICT-medewerkers installeren daar de software, kunnen gebruikers uitleggen hoe met de apparatuur moet worden omgegaan en hoe deze wordt aangesloten. Ze ondersteunen de kaderleden die de aangiften voor de leden verzorgen. Coördinatoren, ICT-medewerkers en de overige kaderleden zijn allemaal vrijwilligers. Van alle vrijwilligers was anno 2009 32% vrouw en 4% jonger dan 35.

Technologische ontwikkeling[bewerken]

Aanvankelijk werden de aangiften op eigen FNV-kopieën van het aangiftebiljet in potlood ingevuld en na goedkeuring van de daarvoor verantwoordelijke op de invul-locatie met pen overgenomen op het aangiftebiljet van de Belastingdienst. Vanaf het moment dat de aangifte per diskette kon worden ingeleverd, zijn de aangiften zo veel mogelijk met de computer verzorgd, tegenwoordig gaat de belastingaangifte per internet. Er is nu voor de invullers een wekelijkse Mailservice, die zo nodig naar een afgeschermde site verwijst, een portaal FNV Belastingservice op het internet. Ook werkinstructies zijn beschikbaar. Voor de meeste invul-locaties is het tegenwoordig mogelijk om een afspraak via het internet te maken. In 2011 is een digitaliseringsproject opgestart, waarmee de informatie niet alleen op papier in de belastingwijzer kan worden opgezocht, maar ook rechtstreeks via het internet op het Digitaal Platform kan worden geraadpleegd. Het biedt de invullers de mogelijkheid om de aangiften met nog minder fouten op te stellen.[10]

Opleiding FNV-invullers[bewerken]

 • Er is een traject van opleiding voor FNV-leden, die geïnteresseerd zijn in de inkomstenbelasting en die er als vrijwilliger plezier in hebben om andere FNV-leden te helpen. Met dat traject wordt de kwaliteit gewaarborgd. Alle aspiranten worden opgeleid via moderne didactiek, naast fysieke bijeenkomsten wanneer dat mogelijk is ook via e-learning en webinars.
 • Na de eerste kennismaking met de stof in het najaar volgt in het vroege voorjaar, als de stof bezonken is, nog een cursus volgens deze nieuwe lesmethode. Na die lessen is men aspirant-invuller en gaat aan de slag bij de invulgroep waarvoor men zich heeft aangemeld.
 • In het vroege voorjaar van de jaren erna volgt steeds een cursus, waarin de kennis en kunde voor de komende invulperiode weer op peil wordt gebracht. Men is na het 2e jaar gevorderde invuller, van wie het ingevulde werk nog altijd door ervaren mensen wordt gecontroleerd alvorens het te verzenden. Zo groeit men door naar een allround invuller die geheel zelfstandig een aangifte van de inkomstenbelasting kan verzorgen.

De cursussen zijn gratis, waaronder toegang tot de elektronische FNV Belastingwijzer, die onder eigen FNV verantwoording wordt samengesteld. Bij de cursussen wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van het kennisnetwerk voor de maatschappelijk dienstverleners van de Belastingdienst.

Opleiding instructeurs[bewerken]

Bij gebleken kennis en met voldoende ervaring kan men worden voorgedragen voor een kennistest. Met de uitslagen van die kennistest wordt bekeken of iemand in aanmerking kan komen voor de opleiding tot instructeur. Bij twijfel kan iemand via een intensieve vooropleiding op voldoende niveau worden gebracht om aan de opleiding te kunnen beginnen. In vier jaarlijkse cursussen wordt de instructeur dan opgeleid. Aspirant-instructeurs die de gehele opleiding van vier jaar hebben doorlopen worden gecertificeerd als instructeur. De geldigheidsduur van deze certificering bedraagt drie jaren. Daarna volgt een verplichte herhalingscursus. Ook de cursussen voor instructeurs zijn gratis, inclusief het cursusmateriaal.

De FNV Belastingservice heeft ten behoeve van de opleiding van instructeurs het boek ‘De kunst van het Lesgeven’ uitgebracht.

FNV Belastingwijzer[bewerken]

De FNV Belastingservice stelt elk jaar een eigen belastinggids samen, de FNV Belastingwijzer, die wordt gebruikt als cursusboek en naslagwerk.

CNV Belastingservice[bewerken]

De CNV heeft een langjarige ervaring met het helpen van leden bij het doen van aangifte. Als het gezamenlijk inkomen op of onder bijstandsniveau is, wordt gratis hulp verleend, anders moet een klein bedrag worden betaald. Er wordt ook voor niet-leden ingevuld, maar die betalen iets meer. Ook bij het CNV maakt men een afspraak en komt men in principe naar een invulpunt. Die afspraken kunnen telefonisch én online gemaakt worden via CNV Belastingservice.

Telefonisch spreekuur[bewerken]

Op CNV-INFO kan informatie worden verkregen voor:

 • Alle inhoudelijke informatie, die niets te maken heeft met een (gemaakte) afspraak.
 • Het melden van een hulpvraag bij het invullen van een:
 1. aanvraag en het doorgeven van wijzigingen huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget
 2. aanvraag voorlopige aanslag (VA);
 3. C-,F-, M-aangiften;
 4. aangiften van grensarbeiders;
 5. aangiften successierechten (aangifte i.g.v. overlijden);
 6. aangiften na echtscheiding.

Deze bovenstaande aangiften worden niet op de belastingzittingen ingevuld. Na de zittingsperiode belt een deskundige belastingvrijwilliger het lid terug voor het maken van een afspraak.

Werkwijze[bewerken]

Op de CNV Belastingzittingen worden zowel leden als niet-leden geholpen door ter zake deskundige vrijwilligers van het CNV. Voor het invullen van een aangifte wordt 45 tot 60 minuten gereserveerd. Sommige aangiften kosten minder en andere meer tijd. Op de zittingen wordt de aangifte online ingevuld. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de DigiD. Sinds 2008 werkte het CNV met een USB-stick (64 MB) voor het bewaren van de aangiftes.

Kosten[bewerken]

Als tegemoetkoming in de organisatiekosten van de Belastingservice wordt van de leden een bijdrage per aangifte gevraagd. Er is een tarief voor leden:

 • 1 aangifte
 • 2 aangiften fiscale partners
 • 1 voorlopige aangifte
 • CNV USB-stick
 • Gezamenlijk inkomen op of onder bijstandsniveau gratis

Voor niet-leden geldt een hoger tarief.

Toeslagen[bewerken]

CNV Belastingservice helpt de leden kosteloos met de aanvraag en het doorgeven van wijzigingen ten behoeve van de toeslagen. Als een belastingaangifte over het voorafgaande jaar wordt ingevuld op een zitting, dan worden ook inkomenswijzigingen voor het lopende jaar direct doorgegeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Indien na het invullen blijkt dat er recht bestaat op zorgtoeslag, wordt dat ook zo veel mogelijk ter plaatse geregeld. Het kan zijn dat men daarvoor een nieuwe afspraak moet maken. Een aanvraag huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget wordt in verband met de benodigde tijd soms via een aparte afspraak verzorgd.

Ouderenbonden[bewerken]

De gezamenlijke ouderenbonden vullen voor leden vanaf 65 jaar met een inkomen bestaande uit enkel een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen gratis eenvoudige aangiften in. Voor de hulp die de vrijwilligers bieden, wordt een kleine vergoeding gevraagd ten behoeve van gemaakte reiskosten, porto- en/of drukkosten. De inkomensgrens wordt bepaald door het toetsingsinkomen van de zorgtoeslag. Er zijn circa 2500 vrijwillige belastinginvullers van de gezamenlijke ouderenbonden. Ook deze bonden verlenen hulp bij het aanvragen of wijzigen van de huur- en/of zorgtoeslag. De service wordt verleend door een invuller van een ouderenbond, dat hoeft niet iemand van de eigen bond te zijn.

Voor het belastingjaar 2006 zijn 20% nog op papier. Dit aantal is niet inbegrepen in het aantal van de FNV.[11] Voor het belastingjaar 2009 zijn meer dan 100.000 aangiftes gedaan.[12]

Historie[bewerken]

Als gevolg van het grondig gewijzigde systeem van inkomstenbelasting werd in 2001 de behoefte aan hulp groter. De Unie KBO nam destijds, samen met de Belastingdienst, het initiatief voor het opzetten van deze dienst, om hulp te kunnen bieden aan leden bij het doen van aangifte. De ANBO en PCOB haakten vanaf de start gelijk aan en gezamenlijk werd de service ingericht en verder uitgebouwd. In de eerste jaren werkte de organisatie hoofdzakelijk vanuit het hoofdkantoor van de Unie KBO in Den Bosch. Door de enorme groei van de service werd ondersteuning later op provinciaal niveau geregeld.

Belastingjaar Aantal aangiften Aantal invullers
2001 10.000 400
2002 15.000 800
2003 20.000 1.000
2004 40.000 1.200
2005 52.000 1.550
2006 70.000 1.800
2007 85.000 2.200
2008 100.000 2.300
2009 107.000 2.380
2012[13] 120.000 2.600

Organisatie[bewerken]

Naast de landelijke organisatie bestaan 12 provinciale coördinatiepunten, die ook de uitnodigingen voor de cursussen verzorgen. Binnen een coördinatiepunt kent men naast de coördinator, de functies van studiebegeleider en fiscalist. Afhankelijk van de omvang van het coördinatiepunt worden soms meerdere functies door één persoon uitgeoefend. De coördinator is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in zijn/haar werkgebied en ziet o.a. toe op het werven van nieuwe belastinginvullers, het uitnodigen van belastinginvullers voor de cursus in zijn/haar provincie, het regelen van vraag en aanbod. De studiebegeleiders zijn aanwezig namens de belastingservice bij de cursussen om informatie te geven over deze driebonden-service en om daar vragen over te beantwoorden. Bij de fiscalisten kan men terecht, indien de invuller ergens m.b.t. een specifieke zaak niet uitkomt of een inhoudelijke vraag heeft over een aangifte. Deze fiscalisten kunnen vervolgens zo nodig rechtstreeks contact opnemen met de Belastingdienst en/of met het landelijk bureau.

Er bestaat een landelijk overleg Belastingservice Ouderenbonden, waarin vertegenwoordigers van de ANBO, de PCOB en de Unie KBO zitting hebben. Het secretariaat en de algemene dagelijkse leiding is ondergebracht bij de Unie KBO in Den Bosch.

De ANBO zou na toetreding tot de FNV haar belastingservice geheel in de FNV Belastingservice integreren. Maar zolang politiek Den Haag de Belastingservice van de ouderenbonden niet alleen materieel, maar ook financieel bleef ondersteunen zou ze gewoon met de PCOB en de Unie KBO voor wat betreft deze service op de oude manier blijven samenwerken. De ouderenbond ANBO heeft echter besloten niet mee te gaan naar De Nieuwe Vakbeweging, die de opvolger moet worden van de vakcentrale FNV. De ANBO ging met ingang van 1 januari 2013 weer zelfstandig verder met het geven van hulp bij aangifte.

Website[bewerken]

De bonden gebruiken gezamenlijk één website met belastinginformatie voor de invullers.[14] De website bevat onder meer:

 • een up-to-date adressenbestand, waarin gevonden kan worden wie er nog meer in een wijk/dorp/buurt of stad belastinginvuller is;
 • de gegevens per coördinatiepunt;
 • de mogelijkheid om een aantal zaken te downloaden, zoals de oefenopgaven, de oefencursus, naslagwerken, richtlijnen en tal van speciaal voor de ouderenbonden ontworpen softwareprogramma’s, zoals voor de aangifte IB en het aanvragen of wijzigen van de Huur- en Zorgtoeslag.
 • de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden rondom de invulcampagne;
 • relevante fiscale nieuwsfeiten en het laatste nieuws uit “Den Haag”;
 • een pagina met Provinciaal nieuws, waarop u dus gericht informatie kunt vinden over provinciale aangelegenheden van de Belastingservice.

Opleiding ouderenbonden[bewerken]

Voor de Unie KBO en de PCOB wordt de opleiding voor invuller door de Belastingdienst verzorgd. Ook de Invullers van de ANBO die alleen voor de ouderenbonden werken worden door de Belastingdienst opgeleid. Invullers voor de ANBO die ook voor de FNV invullen worden door de FNV opgeleid. Voor nieuwe belastinginvullers wordt in de periode november/december een cursusdag georganiseerd, waarbij aan de hand van de oefenopgaven over het voorgaande belastingjaar nader wordt ingegaan op de leerstof rondom de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt voor alle belastinginvullers een algemene cursusdag georganiseerd, waarop hun aanwezigheid verplicht is. Daar wordt onder deskundige begeleiding van een docent van de Belastingdienst uitgebreid ingegaan op de nieuwe zaken in de aangifte inkomstenbelasting. De cursusdagen vinden plaats in de periode januari - februari op een locatie van de Belastingdienst.

Speciaal voor SeniorWeb is door de Belastingdienst een brochure gemaakt, ook een wat meer uitgebreide fiscale checklist.

ANBO[bewerken]

Als grootste ouderenorganisatie verzorgt de ANBO voor vijftig-plussers de aangiften voor leden. Door de toetreding als 19de bond bij de FNV per 1 januari 2009 werden daarbij de invul-organisaties samengevoegd en werd het mogelijk ook aangiften te verzorgen op gebieden waarvoor de andere ouderenbonden geen aangiften behandelen. Bijvoorbeeld voor ouderen die een huis hebben waar nog hypotheek op rust en aangiften van vermogen in Box 3. De invullers van de ANBO kregen daartoe waar nodig een extra opleiding. De ervaring heeft geleerd dat veel ANBO invullers er aan hechten onder de eigen vlag zichtbaar te blijven. Per 1 januari 2013 is de ANBO echter weer uit de FNV getreden.

Unie KBO[bewerken]

Een belastinginvuller van de Unie KBO komt gebruikelijk aan huis. De service wordt zo veel mogelijk verleend door de lokale afdeling, die weet dikwijls welke belastinginvuller het dichtst in de buurt woont. Maar ook wordt wel gevraagd om langs te gaan bij een inloopspreekuur. De Unie organiseert de belastingservice voor de ouderenbonden, als hiervoor beschreven.

PCOB[bewerken]

De werkwijze van de PCOB komt overeen met die van de Unie KBO. Alleen de organisatie van de service beperkt zich tot de administratie voor de eigen leden. Voor het toevoegen van een invuller aan een lid wordt de database van de Unie KBO gebruikt en zo nodig het speciale telefoonnummer dat bij Belastingservice voor en door ouderen hoort.

Overige partners[bewerken]

In het land werken nog veel andere instanties al dan niet als HUBA-partner samen om voor de burger het invullen eenvoudiger te maken. Dat zijn onder andere:

 • De Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
 • Formulierenbrigades (plaatselijk)
 • Stichtingen Welzijn Ouderen (plaatselijk)
 • Op sommige universiteiten en hogescholen wordt door speciaal daarvoor getrainde studenten ingevuld

Achtergrond[bewerken]

Bij de vormgeving van de fiscale rechtshulp worden de volgende psychologische en gedragsinzichten meegenomen:

 1. Begrensd doenvermogen: er is sprake van begrensd doenvermogen als burgers niet weten hoe zij hun fiscale rechten kunnen behalen, en/of het niet lukt om hiertoe de benodigde acties te nemen. Dit is vaker aan de orde bij burgers die financiële en/of andersoortige stress ervaren (bijv. door een echtscheiding). Echter, ook burgers die niet in zulke omstandigheden verkeren kunnen (tijdelijk) te maken hebben met begrensd doenvermogen. Dit kan spelen in het gehele proces van belastingaangifte tot en met invordering. Zelfs ogenschijnlijk “eenvoudige” acties zoals het inloggen via DigiD, kunnen een dusdanig beroep doen op het doenvermogen dat burgers hierdoor vastlopen.
 2. Beperkte kennis en begrip: ons belastingstelsel is complex en veel burgers hebben slechts (zeer) beperkte kennis en begrip van hun fiscale plichten en rechten. Hierdoor kunnen burgers – vaak zonder zich dit te realiseren – fouten maken en kansen laten liggen. Ook hier geldt dat dit knelpunt al tot uiting kan komen in de aangiftefase, bijvoorbeeld wanneer burgers niet weten dat ze recht hebben op een bepaalde aftrekpost. Evenzeer kan beperkte kennis en begrip van fiscale plichten en rechten ertoe leiden dat burgers zich niet realiseren dat ze ten onrechte benadeeld zijn door de Belastingdienst en hierdoor nalaten om rechtshulp te zoeken. Ten slotte kan beperkte kennis en begrip het voor burgers ook lastiger maken om de rechtshulp te zoeken, bijvoorbeeld wanneer iemand vanwege beperkte computervaardigheden niet goed op internet kan zoeken naar de opties voor fiscale rechtshulp.
 3. Mispercepties en cognitieve vooroordelen: gerelateerd aan begrensde kennis kunnen ook mispercepties en cognitieve vooroordelen een barrière vormen voor het zoeken van fiscale rechtshulp. Bijvoorbeeld wanneer burgers overschatten hoeveel tijd het kost om rechtshulp in te winnen, of onderschatten hoeveel geld ze mislopen wanneer zij geen acties nemen. [15]

Externe link[bewerken]


Dit artikel "Hulp bij aangifte" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Hulp bij aangifte.Read or create/edit this page in another language[bewerken]