You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Klimaatefficiënt

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Klimaatefficiënt is een term die in direct verband staat met de mate waarin een maatregel bijdraagt aan het oplossen van de klimaatcrisis. Klimaatefficiëntie is in essentie een kosten-batenanalyse voor maatregelen die een positieve bijdrage aan de oplossing van de klimaatcrisis claimen, bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Een maatregel is pas klimaatefficiënt als deze over zijn gehele levensduur meer voor het klimaat oplevert, dan de kosten die nodig zijn om deze te implementeren.

Het is een denkwijze die berust op netto-klimaatwinst in plaats van een bruto-klimaatwinst; deze laatste is niet altijd indicatief voor klimaatefficiëntie. Door per maatregel een analyse te maken over de klimaatefficiëntie, kan beter een afweging gemaakt worden voor de maatregel die het meest doeltreffend is voor de aanpak van het klimaatprobleem. Deze analyse kijkt alleen naar de klimaatcrisis en het onderliggende broeikaseffect (en energiecrisis). Zaken als financiële aspecten, vervuiling of gezondheid worden in de regel niet meegewogen, maar zijn niet te verwaarlozen in de uiteindelijke besluitvorming.

Vergelijking met andere termen[bewerken]

Een vergelijking op basis van klimaatefficiëntie is anders dan bijvoorbeeld milieu-impact, circulariteit of duurzaamheid. Deze veelgebruikte termen kunnen veel zeggen over een materiaal of maatregel, maar leiden niet altijd tot keuzes die het meeste opleveren voor het klimaat. Een maatregel kan bijvoorbeeld een hoge milieu-impact hebben, maar nog steeds klimaatefficiënt zijn als deze daartegenover veel klimaatwinst oplevert. Circulariteit kijkt naar de fractie van een materiaal dat hergebruikt of gerecycled kan worden, maar niet naar hoeveel energie dit kost.

Berekening[bewerken]

Een berekening begint bij het vaststellen van de kosten en baten. Een relatief eenvoudige analyse is een berekening op basis van energie. Neem een energiebesparende maatregel als isolatie. Als een isolatiemateriaal over zijn gehele levensduur meer energie heeft gekost (productie, vervoer, installatie etc.) dan dat deze bespaart, is deze maatregel niet klimaatefficiënt en draagt deze dus niet bij aan de aanpak van het klimaatprobleem. Als een andere maatregel wel energie bespaart, maar veel broeikasgassen uitstoot (bijvoorbeeld door gebruik van Cfk's), is deze niet per definitie klimaatefficiënt. De bespaarde energie moet dan worden verrekend met uitgestoten broeikasgassen.

Kosten[bewerken]

Onder kosten vallen de benodigde energie of vrijgekomen CO2 en andere broeikasgassen. De totale kosten zijn een som van de kosten over de gehele levensduur van een maatregel, dus bij het begin van de levensduur (productie, vervoer, installatie), tijdens (onderhoud, gebruik) en na (afvalverwerking, recycling), zoals bij een levenscyclusanalyse.

Baten[bewerken]

De baten, wat het oplevert voor het klimaat, kunnen per maatregel verschillen. Het meest voor de hand liggend zijn maatregelen die energie opwekken of besparen, maar er zijn bijvoorbeeld ook maatregels die CO2 of andere broeikasgassen onttrekken aan de atmosfeer. Daarnaast kan ook gekeken worden naar de baten boven een alternatief, zoals vervoer op basis van elektriciteit of waterstof in plaats van fossiele brandstoffen.

Gebruik[bewerken]

In het publieke debat over klimaat wordt veel gesproken over milieu-impact en duurzaamheid, terwijl deze termen meer te maken hebben met de afvalcrisis en circulaire economie dan de klimaatcrisis. Energiebesparing heeft wel direct te maken met het klimaatprobleem, maar dekt niet de gehele lading, omdat hierin niet de klimaatkosten worden meegewogen. Klimaatefficiënt is wel een term die in direct verband staat met de mate waarin een maatregel bijdraagt aan het oplossen van de klimaatcrisis.Dit artikel "Klimaatefficiënt" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Klimaatefficiënt.Read or create/edit this page in another language[bewerken]