Normaliseren

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met normalisatie, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).

Normaliseren betekent 'normaal maken'.

Let op: In veel gevallen is de Nederlandse term voor het Engelse to normalise (BE)/to normalize (AE) eigenlijk normeren. Het Nederlandse normaliseren heet in het Engels meestal to standardise (BE)/to standardize (AE). Dit kan een bron van spraakverwarring opleveren.

  • In de industrie wordt onder normaliseren verstaan dat er, al dan niet van overheidswege, een standaard wordt vastgelegd (ook wel standaardiseren genoemd).
  • In het dagelijks leven betekent normaliseren van iets het in de toestand terugbrengen zoals die altijd was, of zoals die behoort te zijn. Bijvoorbeeld: als de situatie thuis weer genormaliseerd is kunnen we eens afspreken. Of het normaliseren van de bloedglucosespiegel in je bloed als deze afwijkend is.
  • In de wiskunde kunnen vectoren door vermenigvuldiging met een scalair genormaliseerd worden. Hieraan is voldaan als de magnitude van deze vector gelijk wordt aan 1. Ook (distributie)functies kunnen in de wiskunde genormaliseerd worden door te vermenigvuldigen met een scalair. De integraal over een gebied wordt dan gelijk aan 1 (100%), wat belangrijke gevolgen heeft voor statistiek en kwantummechanica. Zie normalisatiefactor.
  • In de informatica kan de interne representatie van floating point getallen genormaliseerd worden. Dat wil zeggen dat ze de vorm hebben "0.xxxxxxx maal 2 tot de macht y" waarbij de eerste x niet nul is.
  • Een andere betekenis in de informatica is het normaliseren van een relationele database. Hierbij worden de relaties tussen de tabellen in drie stappen opgebouwd via de zogenaamde normaalvormen. Dit proces heet databasenormalisatie.
  • Een derde betekenis in de informatica is het normaliseren van geheugenadressen. Bij de Intel 8086 bestaan de zogenaamde large pointers uit een segment en een offset waaruit volgens de formule, 16 * segment + offset, een geheugenadres berekend kan worden. Een genormaliseerde large pointer heeft een offset die niet groter is dan 15. Hierdoor wordt het mogelijk pointers met elkaar te vergelijken.
  • Normaliseren in de geluidstechniek is het zodanig versterken of verzwakken van een geluidssignaal, dat het dynamisch bereik van de geluidsdrager optimaal wordt benut.
  • Bij rivieren en beken, zie: kanaliseren.


Dit artikel "Normaliseren" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Normaliseren.