Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Persoonsvolgendbudget

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Nuweg   Dit artikel is genomineerd voor directe verwijdering

Omdat de tekst op deze pagina geen zinnige informatie bevat, zal deze pagina zeer binnenkort verwijderd worden.
Als u een zinnige invulling voor deze pagina weet, aarzel dan vooral niet en vervang de tekst door uw bijdrage.

Toelichting: 76,3% copyvio, zie https://copyvios.toolforge.org/?lang=nl&project=wikipedia&title=Persoonsvolgendbudget&oldid=&use_engine=0&use_links=0&turnitin=0&action=compare&url=https%3A%2F%2Fwww.praktijklabouderenzorg3punt0.nl%2F

De inhoud van deze pagina dient te voldoen aan de criteria voor directe verwijdering.
Indien de inhoud van deze pagina hieraan niet voldoet, gelieve deze dan op reguliere wijze te nomineren voor verwijdering en op de beoordelingslijst te plaatsen.
Om hier mogelijk meer informatie over te krijgen, zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Direct te verwijderen.

Vlag van Verenigd Koninkrijk This article has been nominated for speedy deletion. It must meet the requirements for speedy deletion, otherwise use the regular procedure for nominating pages.


Persoonsvolgendbudget - PVB 2021[bewerken]

Wat is het PVB? En voor wie is het bedoeld?

Wat is het PVB? Voor het éérst in de sector ouderenzorg is vraagsturing pakbaar gemaakt; transparantie in wat, wanneer, wie, benodigde tijd en passende betaling in euro’s die daarvoor nodig zijn.

Het zorgvrager-gericht / cliëntgericht / persoons-gericht werken is zéker geen nieuwkomertje in de ouderenzorg. Op allerlei manieren geeft de sector daar inmiddels vorm aan ; in het zorgdossier, in het zorgplan, in het goede gesprek met de bewoner. Niets nieuws onder de zon dus? Jawel! Tot op heden is de vraagsturing ‘nog niet pakbaar’.

Vraag :“Weer iets nieuws onder de zon waar de sector mee aan de slag moet?”

Antwoord 1: “Nee, niet nieuw – als sector doen wij het al”,

Antwoord 2: “ja, wel nieuw – zorg pakbaar maken in tijd en kostende prijs”.


Waarom het PVB?

Zorgaanbieders zeggen wel “we zorgen goed voor u”, maar wat betekent dat dan? Wat doen ze dan? En wat ze doen is dat dan ook wat de bewoner\ familie wil? En wat de bewoner \ familie wil kúnnen ze dat dan ook leveren? Hebben ze voldoende tijd om alles te doen? En wat ‘moeten’ ze leveren? Hoe bepalen ze wat wel & niet binnen de Wet Langdurige Zorg geleverd moet worden? En wat kost een uur zorg, verpleging of behandeling dan? En past dit binnen het bedrag wat ze gezien de zzp-indicatie krijgen?

Het PVB maakt de zachte kant transparant op een manier die nog niet eerder zo beschikbaar was; het volledige inzicht in ultiem op de bewoner afgestemde, informatie over zorgtijd en zorghandelingen. Hierdoor ontstaat het ‘nieuwe sturen’ met als kenmerken meetbaar, pakbaar(concreet en planbaar) en overdraagbaar voor bewoner, naaste, medewerker en zorgorganisatie.

Het PVB heeft als doelstelling :

•Dé stap te zetten waarmee de vraag van de bewoner uitgangspunt van zorgverlening is en...

•...dat alle bedrijfsprocessen vanuit deze bewonersvraag aangestuurd worden.

•Het verschuiven van de zeggenschap& regie naar de cliënt i.s.m. de zorgmedewerker.

•Welzijn ‘pakbaar’ maken en een grotereplek in de zorgverlening geven.

•Om de harde kant van de zorgverlening te berekenen zijn er instrumenten ontwikkeld, KoPi en ProForma. Met KoPi kan de integrale kostprijs op organisatieniveau worden berekend, met ProForma kan de benodigde tijd voor zorg worden omgezet in FTE’s voor het benodigde opleidingsniveau, het volume van en het leveringstijdstip waarop de formatie beschikbaar moet zijn.

"Het zachte’ zonder het harde is slechts een belofte,‘het harde’ zonder ‘het zachte’ is slechts een instrument."


Hoe of waaruit is het PVB ontstaan?

Het PVB is qua benaming ontstaan in 2015 in het kader van het VWS traject “waardigheid & trots”. Vóór die tijd (sinds 2003) bestonden de verschillende elementen al ‘los’ van elkaar. Het ministerie beoordeelde deze manier van werken echter als “de volgende stap in de ouderenzorg die dingen pakbaar maakt die VWS tot nu toe nagelaten heeft vorm te geven”. Vanaf de start van het traject bij een voorbeeldorganisatie in Alkmaar kreeg het traject als één van de twee trajecten onder de vlag van Waardigheid & Trots traject de status van “exoot”.

Het PVB gedachtegoed staat voor : vraagsturing – eigen regie – integrale kostprijzen\persoonlijk budget. Het PVB is hierbinnen een TOOL. Net als de bijbehorende instrumenten KoPi, UPP, ProForma, PVB-dashboard en C-estimate.

Om het effect van het PVB te kunnen meten is in de jaren 2016 – 2019 een onderzoek uitgevoerd bij 10 pilot organisaties, 1000 bewoners, 350 medewerkers en 600 familieleden om bewijslast te verzamelen voor het ministerie van VWS en de NZA. Het gehele onderzoek én de inkleuring van hoe e.e.a. er in de praktijk uit zou moeten komen te zien is in de periode 2016 – 2019 begeleid door een stakeholdersgroep waarin ministerie, zorgkantoren, CIZ, NZA en overige van belang zijnde systeempartijen en uitvoeringsorganen aan deelnamen.

De werking van het PVB en de effecten op o.a. de persoonsgerichtheid van de zorg, eigen regie en het welbevinden alsmede de tevredenheid van cliënt\bewoner, medewerker en naaste zijn semi-wetenschappelijk onderzocht. Er heeft een nulmeting, tussenmeting en resultaatmeting plaats gevonden. Uitgebreide rapportages uit deze periode zijn beschikbaar.

De rapportages zijn door de minister van ouderenzorg met een positief advies aan de 2e kamer voorgelegd en inmiddels behandeld in 1 Algemeen Overleg en 1 Technische Briefing. In totaal 5 politieke partijen hebben zich – d.m.v. hun ouderenzorg-specialisten – verbonden aan het PVB-gedachtegoed; CDA, PVV, D’66, 50-plus en VVD.

Inmiddels staan de integrale kostprijzen voorgesorteerd om onderdeel van de “nieuwe bekostiging verpleeghuiszorg” te worden. De planning hiervan loopt tot eind 2025 ; alsdan moeten de ZZP’s vervangen zijn door een nieuwe manier van financieren & indiceren, is de component VB uit de WLZ verdwenen en moet er sprake zijn van één integraal tarief.

Tenslotte is het PVB-gedachtegoed ook opgenomen in de dialoognota ‘ouder worden 2020-2040’.


In hoeverre verschilt PVB t.o.v. de klassieke WLZ? Hoe werkt het?

De WLZ werkt met cliëntprofielen en de zogenaamde tarieven (ZZP’s). Daarbij geldt bovendien dat de ZZP-tarieven als een volledig dekkend all-inclusive tarief voor een bepaalde groep ouderen als gemiddeld dekkend wordt gezien. Het gaat uit van de 2 meest ‘pure-bronnen’ voor passende & betaalbare zorg die er zijn ; bron 1 – wat is het terechte beroep van een oudere op de WLZ, bron 2 – wat is de integrale kostprijs van een zorgaanbieder voor het verblijf, de zorg, welzijn, behandeling die geboden wordt. Het PVB gaat uit van de “integrale kostprijs” (wat kost 1 uur zorg) en niet van de – door de NZA gehanteerde – “kostende prijs” (wat wordt uitgegeven).


Wat levert het PVB op voor de cliënt?

Het PVB gaat uit van vraagsturing. Het ‘ophalen’ van de vraag vindt plaats in het Cliënt Familie Gesprek. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen plaats door de zorgmedewerker die met het PVB ‘in de hand’ uitvraagt bij bewoner & diens familie \ naaste \ vertegenwoordiger (het cliëntsysteem).

Het PVB verbetert kwaliteit van zorg – cliëntniveau

a.CLIËNT en/of cliëntsysteem GEVEN AAN WELKE zorgbehoefte er is (zorgcatalogus)

b.BEWUSTWORDING cliënt(/systeem) van de relatie tussen ZACHTE en HARDE KANT van de zorg (handelen versus kosten) neemt toe

c.Aandacht voor begeleiding individueel en het belang van WELZIJN wordt voor het eerst pakbaar gemaakt en neemt toe (van CURE naar CARE)

d.BETROKKENHEID van het cliëntsysteem neemt toe

e.TEVREDENHEID cliënt- en/of cliëntsysteem neemt toe

f.PARTNERSCHAP ; cliënt- en cliëntsysteem zijn volwaardige gesprekspartner


Wat levert het PVB op voor de zorgorganisatie? Is dat meer transparantie en minder discussie over uren in combinatie met geldbesparing? In hoeverre geeft PVB meer transparantie in de zorgprestaties t.o.v. de kosten?


Het PVB geeft stuurkracht – organisatorisch niveau / bedrijfsprocessen worden vraaggestuurd

a.BEWUSTWORDING van de (centrale) rol van de cliënt en/of cliëntsysteem neemt onder de medewerkers toe

b.BEWUSTWORDING medewerkers van de relatie tussen ZACHTE en HARDE KANT van de zorg (handelen versus kosten) neemt toe

c.REGIE medewerker neemt toe

d.DEFINITIE WERKDRUK krijgt een ander/nieuw perspectief -Basiszorg wordt per definitie vergoed -Teamformatie wordt afgestemd op zorg- en begeleidingsbehoefte

e.TEVREDENHEID van medewerkers stijgt (de eigen professie komt weer centraal te staan)


Dit artikel "Persoonsvolgendbudget" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Persoonsvolgendbudget.