You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

STEPP vzw

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

STEPP is het steunpunt voor de productionele, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector. STEPP verenigt technisch personeel uit de brede culturele sector (theaters, culturele centra, gezelschappen, musea, ...), alsook ontwerpend personeel binnen diezelfde sector (scenografen, ontwerpers, kostuumontwerpers, tentoonstellingsontwerpers, architecten, ...) over alle sectorale barrières heen. STEPP staat garant voor degelijke ondersteuning van zijn leden en de sector door middel van thematische symposia, advies, spreiding van expertise, opleidingen, sensibilisering en het driemaandelijkse tijdschrift STEPP magazine. STEPP vertegenwoordigt zowel individuele leden als cultuurhuizen.

Informatie & kennisoverdracht[bewerken]

Het informeren van leden is de core business van STEPP. De cultuursector kent een enorme vooruitgang op technisch en artistiek vlak. STEPP tracht deze ontwikkelingen op de voet te volgen, en in te spelen op de actualiteit met contactdagen, symposia en opleidingen. Hier geven specialisten uit het werkveld toelichting, en krijgen leden de kans goede praktijken met elkaar te delen. Leden krijgen korting op al deze evenementen, en horen als eerste van de actualiteit uit de podium- en evenementensector. Alle actualiteit wordt dieper uitgelicht in het driemaandelijkse vakblad STEPP Mag.

Netwerk[bewerken]

STEPP vzw is een netwerk van professionals. De organisatie bestaat door en voor haar leden. Naast de leden en partnerorganisaties werkt STEPP ook nauw samen met experts om trends en actualiteit op de voet te volgen. Regionale steunpunten zijn het klankbord voor de werking van de organisatie. Thematische werkgroepen staan in voor het opbouwen van expertise en kennis en het ontwikkelen van het STEPP jaarprogramma.

Vertegenwoordiging[bewerken]

STEPP vzw is vertegenwoordigd in tal van sectororganisaties. STEPP werkt op deze manier actief mee aan opleidingen, veilige en werkbare infrastructuur, en een bredere erkenning van de beroepen die STEPP vertegenwoordigd.

Historiek[bewerken]

Op initiatief van Werner De Bondt ondertekenen samen met hem op 20 februari 1981 Eric Antonis, Marc Cammaert, Guido Canfyn, Dré Darden, Jozef Dewever, Luc Dhooghe, Eddy Galle, Guido Snoeck, Ria Verbergh, Jan Verstraeten en Rose Werckx de oprichtingsstatuten van BASTT vzw. BASTT, voluit Belgische Associatie van Scenografen en TheaterTechnici, wordt opgericht als praktisch en inhoudelijk ondersteuningsinstrument voor al wie in Vlaanderen rond theatervormgeving bedrijvig is, zowel naar ontwerp, naar uitvoering als naar gebruik.

Volgende doelstellingen worden geformuleerd:

  • Het bevorderen van een betere verstandhouding zowel nationaal als internationaal, tussen scenografen, theatertechnici en architecten die werken aan de conceptie, de creatie en de realisatie van spektakels.
  • Het bevorderen van interdisciplinaire studie van theatertechnische problemen.
  • Het bevorderen, steunen en organiseren van initiatieven tot opleiding en vervolmaking van scenografen en theatertechnici.
  • Het publiceren, verspreiden en uitwisselen van alle mogelijke informatie in verband met scenografie en theatertechniek.
  • Het bevorderen, steunen en organiseren van initiatieven tot erkenning van onze beroepen.
  • Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en haar medewerking verlenen aan gelijkaardige bedrijvigheden.

Al snel groeit BASTT uit tot een begrip binnen het theaterlandschap, met gestaag groeiende ledenaantallen als gevolg. Van in den beginne sluit BASTT zich aan bij OISTAT (Organisation Internationale de Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre) en wordt zodoende Belgian Oistat Centre.

Tussen 1981 en 2007 gaat het snel : magazine “BASTT-Aktualiteiten”, T.T.-gids en BASTT-agenda's verschijnen op geregelde tijdstippen en theatertechnische dagen, inclusief TT-beurs, worden tweejaarlijks ingericht. De basiscursussen theatertechniek in Neerpelt worden vanaf juni 1986 op poten gezet en druk gevolgd. De website krijgt een start. Het aantal contacten met zusterverenigingen in het buitenland worden opgedreven en zijn boeiend. Het opstellen van de theateratlas, het onderzoek i.v.m. scenografie en theaterarchitectuur als voorbereiding voor tentoonstellingen of archivering lopen gestadig door. In 1984 neemt Dré Darden het voorzitterschap over van Guido Canfyn, en vanaf 1987 daarbij ook de taak van secretaris. In 1994 wordt Jacques Berwouts dan de derde voorzitter, Dré Darden en Juleke Cammans blijven het secretariaat verzorgen tot in 1999, wanneer het wordt overgenomen door Rose Werckx, met de hulp van Luc Dhooghe en David Vanparys.

In 1996 wordt samen met de FEVECC (nu VVC) een eerste veiligheidsproject opgezet, wat leidt tot een modeldocument “werken met derden” in 1996. In 1984 overlijdt Leo van Horenbeeck, in 2002 Mon De Leenheir en in 2003 Piet Verschelden, leden van de raad van bestuur.

Ondertussen wordt meegeschreven aan de SERV-beroepsprofielen, worden contacten opgebouwd met de VPT en wordt het laatste nummer (60) van BASTT-Aktualiteiten in november 1996 opgevolgd door een volwaardig magazine onder de naam Proscenium.

Terecht eisen de leden professionalisme. De werking wordt steeds complexer en berust op vrijwilligerswerk. Derhalve rijzen vragen over de continuïteit in de toekomst en de middelen om de nodige structuren uit te bouwen die beantwoorden aan de functie van onze vereniging binnen het theaterbestel.

Duivel-doet-al en voorzitter sinds 2002, Rose Werckx zet in 2007 een stapje opzij, en Ivo Kersmaekers wordt voorzitter, Johan Penson ondervoorzitter. Ook het secretariaat verhuist, naar de handen van Katrien Van Driessche en krijgt residentie in de Vlaamse Opera in Antwerpen. Rose zal zich vanaf dan voor BASTT enkel nog exclusief met Proscenium bezig houden, tot het laatste nummer (59) in juni 2011, maar blijft niettemin achter de schermen zeer aanwezig.

Omwille van persoonlijke redenen dient Ivo Kersmaeckers in 2007 zijn ontslag in als voorzitter. Als ondervoorzitter neemt Johan Penson het voorzitterschap over, eerst ad interim en na mandaat van de raad van bestuur volwaardig.

Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen dringt een doorlichting van de financiering zich op. Stabiele financiële middelen zijn voor BASTT zoals voor elke vereniging essentieel om degelijk en duurzaam werk te kunnen leveren. Met het dagelijks bestuur wordt met succes onderzocht hoe efficiënter kan worden omgesprongen met de beschikbare middelen, en wordt structuur gestoken in de financiering. Ondertussen beginnen ook gesprekken met een aantal overheden om te zien wat structureel mogelijk is. De evolutie naar een erkend steunpunt dringt zich op.

In september 2008 wordt alvast een vernieuwde website gelanceerd, en in 2009, nadat Marie Caeyers een tijd de dienst heeft uitgemaakt, dient zich voor het secretariaat een belangrijke nieuwe mijlpaal aan. De goede en degelijke samenwerking met het Sociaal Fonds Podiumkunsten bezorgt BASTT een nieuwe secretariaatsplek én een nieuwe medewerker, Lander Vervaet. BASTT heeft opnieuw een vaste stek in Brussel, in het Kaaitheater, een huis met veel organisaties en andere steunpunten. Dat zorgt voor stabiliteit en een goede kruisbestuiving.

Ondertussen wordt gestaag verder getimmerd aan de weg. Op Lounge 2009 verzorgt BASTT voor de eerste maal het lezingprogramma, en in 2010 dient zich met Jan Ackenhausen een nieuwe secretariaatsmedewerker aan, die de functie omtovert tot een volwaardig coördinatorschap.

Als op 14 oktober 2010 in de Vlaamse Opera bij een arbeidsongeval een theatertechnicus overlijdt, is voor BASTT de tijd aangebroken voor een nieuw veiligheidstraject. In opvolging van een succesvolle contactdag veiligheid in de Singel wordt een werkgroep opgericht, waarbinnen een eerste roadmap wordt bepaald. Aan de hand van die roadmap worden middelen bij elkaar gebracht, en d.m.v. een samenwerking met het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten worden subsidies losgeweekt voor het aanstellen van een tijdelijke projectmedewerker. Begin 2013 wordt uiteindelijk Lara Emde aangesteld als projectmedewerker. BASTT wordt ook o.a. geëngageerd binnen het Overleg Opleidingen Podiumtechnieken (OOP) en de RF-werkgroep van het Overleg KunstenOrganisaties (OkO).

In de tussentijd is BASTT 30 jaar geworden. Bestuurlijk wordt de structuur in juni 2011 aangepast naar een vzw-structuur met Algemene Vergadering én Raad van Bestuur, en beiden worden voorzien van veel vers bloed. Johan Penson wordt bevestigd als voorzitter, Frankie Goethals wordt ondervoorzitter. Op een feest op 13 september 2011 in KC Vooruit is de eer aan Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege om de transitie te completeren. STEPP is geboren ! Dertig jaar na de oprichting van BASTT is er een nieuwe professionele organisatie ontstaan die als nooit tevoren de producerende, ontwerpende en technische krachten ondersteunt in de brede culturele sector. Voor het eerst in de geschiedenis van onze sector kunnen we spreken van een echt steunpunt voor deze gebieden.

De transitie van BASTT naar STEPP was geen eenvoudige opdracht. BASTT functioneerde immers dertig jaar met succes als verzamelpunt in onze sector. Maar tijden veranderen, mensen ook, dus verenigingen moeten volgen. Of beter nog, verenigingen moeten de mensen en tijden helpen veranderen. Ze moeten zien wat de komende fundamentele evoluties zijn en de mensen gidsen bij deze grote veranderingen. Ondertussen werd eveneens veredeld wat goed functioneerde bij BASTT; bijvoorbeeld de opleidingen en de contactdag zijn bestendigd en geactualiseerd.

Twee fundamentele wijzigingen en maatschappelijke evoluties in onze sector springen hierbij onmiddellijk in het oog. De ooit keurig opgetrokken schotten in de kunstensector zijn aan het verdwijnen. Nieuwe interessante werkvormen zullen ontstaan door deze kruisbestuivingen.

De transitie naar een duurzame samenleving is eveneens onomkeerbaar ingezet. Duurzaamheid gaat over hoe we met een langetermijnperspectief op een sociaalrechtvaardige manier voor mens en omgeving aan cultuurspreiding gaan doen. Om deze doelstelling waar te maken zal STEPP niet alleen werken in de brede culturele sector maar ook daarbuiten. Netwerken met andere duurzame sectoren of met sectoren die willen nadenken over duurzaamheid gaan ons stimuleren en omgekeerd. STEPP ondersteunt nu al een aantal belangrijkste initiatieven in de regio als het over duurzaamheid gaat.

Met de overgang van BASTT naar STEPP wordt ook het ledenmagazine in een nieuw kleedje gestoken. De naam Proscenium verdwijnt, en Stepp Magazine krijgt met Mia Vaerman naast een nieuwe naam en een nieuwe look ook een nieuwe eindredacteur. Met Dré Darden verliest BASTT in 2009 een vierde maal een erelid.

Als laatste stap in de transitie van BASTT naar STEPP wordt op 22 juni 2012 Frankie Goethals als voorzitter en Bert Moerman als ondervoorzitter verkozen. Johan Penson nestelt zich in de Algemene Vergadering en de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Media & Sport (SARC) waarmee STEPP een verdiende stem op bestuurlijk niveau krijgt. Tegelijkertijd kondigt Jan Ackenhausen na jaren van trouwe dienst het opzoeken van nieuwe horizonten aan. In de zomer van 2013 wordt Neel Swinnen zijn opvolger, maar Jan verlaat ons niet alvorens een digitaal reorganisatietraject op het secretariaat wordt afgerond. Tegelijkertijd betrekt het secretariaat nieuwe kantoren in de Sainctelettesquare 17.

Ook Mia Vaerman krijgt een opvolger. Begin 2013 wordt zij vervangen door Jan Decalf. Er ontvallen ons echter ook 2 sterkhouders van het eerste uur: zowel Jacques Berwouts als Luc Dhooghe komen te overlijden. Op het secretariaat wordt begin 2014 met Pieter Nyckees een nieuwe man eerste stuurman, en halfweg 2014 wordt Toni Dohogne de nieuwe projectmedewerker Veiligheid.

Onder het motto samen sterk, blijft STEPP samenwerking met gelijkgezinden opzoeken en bestendigen zonder de juiste belangen van onze vereniging uit het oog te verliezen. Het heeft geen zin om elkaar te bestrijden wanneer de objectieven dezelfde zijn. Met het VTi was STEPP partner binnen Jonge Sla en is een subsidiedossier ingediend voor Ecoscans en binnen het REcoEP-project was er een succesvolle samenwerking met het Kenniscentrum Podiumtechnieken van het RITS. Met B-ESA (Belgian Event Suppliers Association) werd een cursus video- & beeldtechnieken en participatie in het veiligheidsproject opgezet, en overleg met de Vlaamse Vereniging voor Cultuur- & Gemeenschapscentra (VVC), het Steunpunt Lokaal Cultuurbeleid (Locus) en het Steunpunt voor de musea FARO leidde ondertussen tot een stoel voor STEPP binnen het InterSectoraal Overleg Cultuurbeleid, kortweg ISOC. Binnen het kabinet Schauvliege zijn we ondertussen ook gewaardeerde partner bij de consultaties inzake de Vlarem-wetgeving. En dankzij contacten met ATPS (Association des Techniciens Professionels du Spectacle) ligt ook de weg richting Wallonië ondertussen open.

Door de explosieve groei van 'mobiel internet' lieten GSM-operatoren omstreeks 2012 hun oog vallen op hopen frequenties om krachtiger 3 en 4G-netwerken uit te rollen. Onder die frequenties ook die die overal te lande dagelijks worden gebruikt binnen de cultuur- en evenementensector. De inzet was niet min: de grote frequentiehonger kon ertoe leiden dat concerten, musicals en events niet meer zouden kunnen doorgaan volgens de huidige technische normen.

Daarom bundelden op dat moment net zoals in andere landen een aantal gebruikers en fabrikanten de krachten in PMSE.be, the Belgian Interest Group for Program Making en Special Events en gingen het gesprek aan met de overheid (BIPT). Dit leidde tot de vrijwaring van een aantal frequentiebanden waarbinnen technische oplossingen mogelijk waren.

In 2016 verschuift de rol van PMSE.be naar het opvolgen van problemen die gebruikers overal ervaren bij de roll-out van 4G, en het daarop bieden van technische oplossingen en ondersteuning. Daarom werden de krachten gebundeld met STEPP, en wordt PMSE een werkgroep onder STEPP-vleugels.

Maar op andere vlakken drukt STEPP zijn stempel; er werd duchtig meegeschaafd aan het ontwerp voor Brusselse geluidsnormen en de eind 2016 gepubliceerde ‘verzamelnota trekkenwanden’ werd in de sector zeer goed onthaald en vormt de basis voor aanpassing van de subsidieregels van de Vlaamse minister voor Cultuur, waarmee op het vlak van mechaniseren en automatiseren van trekkenwanden eindelijk een inhaalbeweging op gang kan komen.

Wanneer in het voorjaar van 2018 in de sector een bommetje valt als gevolg van de Europese voorstellen inzake Ecodesign-regelgeving mobiliseert STEPP de brede culturele sector, organiseert een Europees consortium met verschillende collega-steunpunten in het buitenland en interpelleert zowel de Vlaams minister van Cultuur, de Federale Overheidsdienst Energie – Leefmilieu en verschillende Europarlementsleden waardoor een directe gesprekslijn ontstaat en de soep minder heet wordt gegeten dan ze wordt opgediend. E.e.a. resulteert ook in een geslaagde en druk bijgewoonde studiedag “Watt na de Gloeilamp?” op 12 juni 2018 in het Concertgebouw Brugge waardoor de thematiek brede weerklank krijgt en overal doordringt.

Ondertussen blijft STEPP actief participeren in projecten die de werkomstandigheden van productionele, ontwerpende en technische krachten verbeteren. Projecten als DTW - Digital Theatre Words, TeBeVat – Validation of informal & non-formal learning, OIRA – Online Risk Inventory & Assessment en ETTE –European Theatre Technicians Education verzetten bakens en zorgen voor een duurzame sector en internationale cohesie. STEPP gaat samenwerking niet uit de weg, integendeel, ze zoekt ze steeds actief op en wil de verbinde kracht zijn in een wirwar van steunpunten en ledenorganisaties binnen de brede culturele sector.


Dit artikel "STEPP vzw" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:STEPP vzw.Read or create/edit this page in another language[bewerken]