You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Incasso Academie

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Incasso Academie (tot 2014 werkend onder de naam Jupeca) was sinds 1902 een Nederlandse vakorganisatie voor juristen en deurwaarders. De organisatie is tevens de uitgever van de Basiscursus voor de rechtspraktijk. Op 01-06-2015 is geregistreerd dat de ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 01-06-2015.

Algemeen[bewerken]

De werknemersvereniging "bond van personeel, werkzaam in de rechtspraktijk en van kandidaat-deurwaarders" JUPECA, statutair gevestigd te Amsterdam, werd opgericht op 13 september 1902. Hiermee was zij een van de oudste vakorganisaties in Nederland. Tot werknemers in de rechtspraktijk behoorden medewerkers van een incassobureau, advocatenkantoor, rechtskundig adviseur en gerechtsdeurwaarderskantoor, maar ook personeel dat werkzaam was op juridische afdelingen van ongeacht welke organisatie of instelling.

Geschiedenis[bewerken]

De vereniging behartigde, sinds de oprichting, de belangen van de aangesloten kandidaat-gerechtsdeurwaarders bij zowel het Ministerie van Justitie, als bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. In samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (thans de KBvG) heeft Incasso Academie de Stichting Vakopleiding Candidaat-Deurwaarders opgericht. De naam van deze stichting is in de jaren negentig gewijzigd in de mr. dr. M. Teekensstichting. Tot aan de oprichting van de Stichting Vakopleiding Candidaat-Deurwaarders verzorgde Incasso Academie de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Dit examen werd met een zogeheten staatsexamen afgesloten.

Inmiddels is de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder ondergebracht in het reguliere HBO-onderwijs en wel aan de Hogeschool Utrecht. Incasso Academie nam tezamen met de KBvG en de mr. dr. M. Teekensstichting deel aan de Beroepenveldcommissie verbonden aan deze opleiding. Daarnaast had Incasso Academie zitting in de Ministeriële Commissie Opleiding en Examens (kandidaat-gerechtsdeurwaarders). Na de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet per 15 juli 2001, Incasso Academie heeft mede aan de wieg gestaan van deze wet, is de directe belangenbehartiging van de (toegevoegd) kandidaat-gerechtsdeurwaarder op een lager plan geraakt.

Daarnaast trachtte Incasso Academie de belangen van het personeel werkzaam in de rechtspraktijk te behartigen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Incasso Academie heeft in de loop der jaren de richtlijn secundaire arbeidsvoorwaarden tot stand gebracht, een richtlijn die om de paar jaar werd aangepast naar de op dat moment geldende situatie en werd aan de leden rechtskundige bijstand verleend daar waar het conflicten met werkgevers betreft.

Organisatie[bewerken]

Het hoofdbestuur bestond uit maximaal zeven personen en minimaal drie personen en werd bijgestaan door een administrateur. Incasso Academie telde een tiental afdelingen. Elke afdeling had een afdelingsbestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De afdeling konden zelf, met subsidie en steun van het hoofdbestuur activiteiten ontplooien. Voorafgaande aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering diende er in de afdelingen een zogeheten afdelingsvergadering gehouden te worden. Ook kon er een zogeheten voorzittersberaad plaatsvinden. Hierin werd door het hoofdbestuur de stand van zaken toegelicht en konden de afdelingsvoorzitters met vragen of suggesties komen.

Werkwijze[bewerken]

Incasso Academie was onder andere gespreks- en onderhandelingspartner bij het Ministerie van Justitie, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs. Eveneens werden contacten onderhouden met soortgelijke verenigingen, zoals de Bond van Medewerkers in het Notariaat en de Belgische Vereniging van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders. De vereniging behartigde de belangen van de aangesloten kandidaat-gerechtsdeurwaarders bij zowel het Ministerie van Justitie als bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Daarnaast was Incasso Academie afgevaardigde in de Beroepenveldcommissie van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Hogeschool van Utrecht, alsmede in de ministeriële commissie opleiding en examens kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Beide organisaties zijn belast met het bewaken van de kwaliteit van de opleiding tot gerechtsdeurwaarder.

Opleiding(en)[bewerken]

Incasso Academie gaf de Basiscursus voor de rechtspraktijk uit, die in twee delen werd aangeboden aan de leden. Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, was geen bepaalde vooropleiding vereist. De cursus was bedoeld voor zowel beginners in de rechtspraktijk als zij die hun kennis van recht en wet op wilden halen. Het was een schriftelijke cursus, waarbij maandelijks mondelinge toelichtingen werden gegeven door vakkundige docenten. In vroegere tijden heette deze cursus de "klerkencursus". De Raad voor Rechtsbijstand kende per succesvol afgelegd deel van de Basiscursus voor de rechtspraktijk 6 PE-punten inzake de permanente educatie van bewindvoerders WSNP toe. Voorts gaf Incasso Academie cursussen en workshops over diverse juridische onderwerpen en werkte zij aan een modulair ingedeeld derde deel van de Basiscursus voor de rechtspraktijk die als verdieping op de voorgaande twee delen zou fungeren.

Jupeca Magazine[bewerken]

Driemaal per jaar verscheen het verenigingsblad Jupeca Magazine, een uitgave met informatie voor de leden, mededelingen omtrent de Basiscursus voor de rechtspraktijk en de workshops, juridische artikelen, berichten van het hoofdbestuur, personeelsadvertenties, berichten met betrekking tot en de verslagen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, enzovoort. Ook werd er in elk nummer jurisprudentie gepubliceerd en gingen experts in discussie met elkaar over relevante juridische onderwerpen.


Dit artikel "Incasso Academie" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Incasso Academie.Read or create/edit this page in another language[bewerken]