Wemos

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Stichting Wemos is een Nederlandse organisatie die streeft naar beleidsveranderingen die de mondiale gezondheid ten goede komen. Wemos is in 1982 opgericht om de gezondheid van mensen in lage- en middeninkomenslanden structureel te verbeteren. Leidend is het recht op gezondheid, dat voorschrijft dat overal ter wereld voorwaarden aanwezig moeten zijn voor een gezond leven. Wemos draagt bij aan de verwezenlijking van dit recht door de overheid te wijzen op haar plicht om het recht op gezondheid te respecteren, beschermen en verwezenlijken. Wemos draagt aan de hand van hun thema’s concrete voorstellen voor beleidsverbeteringen aan, die gezondheid wereldwijd bevorderen. Waar nodig spreekt Wemos ook andere partijen aan, zoals bedrijven en internationale instellingen.

Thema's[bewerken]

Grenzeloos Gezond

Het 'Grenzeloos Gezond'-initiatief is een overkoepelend thema voor al het werk van Wemos. 'Grenzeloos Gezond' gaat over mondiaal verantwoord handelen in Nederland als bijdrage aan eerlijke gezondheid wereldwijd. Het uitgangspunt van 'Grenzeloos Gezond' vormt de samenhang tussen gezondheid hier en elders. De vraag die centraal staat is: ‘Hoe kunnen we vanuit hier mondiale volksgezondheid bevorderen?’ De manier waarop de Nederlandse gezondheidszorg opereert, kan effecten hebben in andere landen en andersom. De werving van bijvoorbeeld buitenlands zorgpersoneel uit landen die zelf ook kampen met een tekort heeft een impact op de gezondheidszorg in deze landen. Andersom kan een epidemie in een land met een slecht zorgstelsel veranderen in een pandemie die Nederland raakt. Deze mondiale verbondenheid vraagt om het toepassen van een mondiaal perspectief op gezondheid in de Nederlandse gezondheidszorg.

Zorgpersoneel

Wereldwijd is er een tekort aan zorgpersoneel. In zowel arme als rijke landen worden te weinig zorgverleners opgeleid. Vacatures in het Westen hebben een aanzuigende werking. Rijke landen bieden immers veel hogere salarissen en betere faciliteiten. Lage inkomenslanden worden mede hierdoor onevenredig zwaar getroffen door de mondiale personeelstekorten.[1] Dit draagt ertoe bij dat veel mensen verstoken blijven van gezondheidszorg. Wemos voert lobby voor verantwoorde werving van buitenlands zorgpersoneel.

Global Governance for Health

De toename van niet-overdraagbare aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker, is wereldwijd een groeiend probleem. Veel van deze aandoeningen zijn voedingsgerelateerd, en overgewicht is een belangrijke risicofactor. Al in 1997 kaartte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan dat overgewicht epidemische vormen aanneemt. Ondanks groeiende internationale aandacht gaat het nog altijd de verkeerde kant op. Overgewicht neemt snel toe en is allang niet meer hoofdzakelijk een probleem van hogeinkomenslanden. Lage- en middeninkomenslanden kampen veelal met de gevolgen van zowel onder- als overvoeding. Wemos pleit er in dit project voor dat: - Toegang tot gezonde voeding voldoende aandacht krijgt in alle relevante beleidsterreinen, zoals ontwikkelingssamenwerking, landbouw, handel, gezondheid, onderwijs; - Er daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van malnutrition: ondervoeding én overvoeding en de kwaliteit van voedsel; - Commerciële belangen niet ten koste gaan van de mogelijkheden voor overheden om maatregelen te nemen en een gezonde omgeving te stimuleren.

Medicijnen

Farmaceutische bedrijven houden zich niet aan de regels voor het testen van medicijnen en maken misbruik van de kwetsbare positie van mensen in lageinkomenslanden. Deelnemers zijn doorgaans arm, analfabeet en hebben nauwelijks toegang tot gezondheidsdiensten. Wemos voert lobby voor naleving van regels die mensen in ontwikkelingslanden beschermen tegen onethische medicijntesten[2] en voor 'eerlijke’ geneesmiddelen op de Europese markt.[3][4]

Schadelijke Stoffen

In onze directe leefomgeving bevinden zich veel schadelijke stoffen. Zelfs als we heel bewust leven en biologisch eten is blootstelling aan dergelijke stoffen niet uit te sluiten. De voeding die we tot ons nemen, het water dat we drinken, de materialen waarin ons voedsel is verpakt en alledaagse verzorgingsproducten, zoals bodylotion, bevatten vaak schadelijke stoffen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Het Nederlandse publiek weet nog maar weinig over deze stoffen en kan zich zodoende niet beschermen. Wemos pleit voor bescherming tegen hormoonverstorende stoffen.[5] [6][7]

Eerdere projecten van Wemos[bewerken]

In het verleden heeft Wemos zich ingezet voor verschillende thema's op het gebied van gezondheid wereldwijd.

Babyvoeding

In Vietnam is het aantal baby’s dat de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding krijgt binnen tien jaar gehalveerd. De verkoop van zuigelingenvoeding daarentegen heeft een hoge vlucht genomen. Beïnvloed door reclame geven moeders geen of te weinig borstvoeding en stappen over op flesvoeding. Jonge kinderen overlijden aan de gevolgen van ondervoeding en diarree. Wemos voert lobby voor de naleving van de internationale gedragscode die de marketing van zuigelingenvoeding aan banden legt.

Antibioticaresistentie

Ieder jaar sterven in Europa 25.000 mensen aan bacteriële infecties die niet meer te behandelen zijn vanwege antibioticaresistentie. Ook in ontwikkelingslanden is resistentie in toenemende mate een probleem voor de volksgezondheid. Als er niet snel iets verandert, beschikken komende generaties niet meer over effectieve antibiotica. Wemos voert lobby voor zowel het terugbrengen van onverantwoord antibioticagebruik als voor investeringen in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Financiering voor gezondheid

Miljoenen mensen in ontwikkelingslanden hebben geen of nauwelijks toegang tot zorg. Ondanks de enorme toename van investeringen in gezondheid, duurt deze situatie voort. Het is zaak dat overheden en donoren in ontwikkelingslanden niet alleen meer geld gaan besteden aan gezondheid, maar ook beter zorg dragen voor een eerlijke verdeling ervan, zodat investeringen terechtkomen bij diegenen die deze het hardst nodig hebben. Wemos voert lobby voor rechtvaardige financiering voor gezondheid door het toepassen van equity-principes en voor financieringsmodaliteiten die de toegang tot zorg voor de armste mensen verbeteren.

Kindervoeding

Van 2006 tot 2012 pleitte Wemos voor de naleving van de internationale gedragscode die de marketing van zuigelingenvoeding aan banden legt.

Toegang tot zorg

Iedereen moet toegang hebben tot goede zorg. Dat is in veel lage- en middeninkomenslanden lang niet altijd het geval. Daarom voerde Wemos in 2004 en 2005 campagne, in samenwerking met de regionale COSsen.

Schulden

Van september 2003 tot februari 2004 voerde Wemos campagne voor schuldkwijtschelding voor lageinkomenslanden. In veel lageinkomenslanden staan de torenhoge schulden namelijk een goede gezondheid in de weg.

Gezondheid en handel

Van 2003 tot 2005 heeft Wemos ervoor gepleit dat internationaal handelsbeleid zou bijdragen aan betere gezondheidszorg en kleinere verschillen in gezondheid.

Gezondheid en armoede

In de periode van 2003 tot en met 2005 heeft Wemos zich ervoor ingezet dat overheden van lageinkomenslanden, donoren en internationale organisaties er samen voor zouden zorgen dat armoedebestrijding en sociale doelstellingen voorop staan in hun plannen en hulpprogramma’s.

De private sector

In de periode van 2003 tot en met 2005 pleitte Wemos ervoor dat internationale publiek-private partnerships een duurzame bijdrage zouden leveren aan de verbetering van de gezondheidssituatie in lageinkomenslanden.

Vrouwen en gezondheid

Wemos vindt dat overheden wettelijk moeten waarborgen dat mannen en vrouwen gelijke toegang tot de gezondheidszorg hebben. Als basis voor haar activiteiten gebruikt Wemos het Platform for Action dat in 1995 is opgesteld op de vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing.

Samenwerking[bewerken]

Nederlandse partners

Wemos is verbonden aan beroepsorganisaties van zorgverleners. Hier komt steun vandaan voor lobbypunten die Wemos onder de aandacht van de Nederlandse overheid en de Europese Unie brengt. Wemos werkt samen met een aantal organisaties in ontwikkelingssamenwerking, Cordaid en Plan Nederland.

Daarnaast is Wemos aangesloten bij samenwerkingsverbanden zoals het Nederlands Platform Millenniumdoelen, Jubilee Nederland, de Coalitie voor Eerlijke handel en het MVO Platform (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Internationale netwerken

Wemos maakt deel uit van enkele grootschalige internationale netwerken, zoals:

  • Health Action International (HAI)
  • People's Health Movement (PHM)
  • Health Workforce Advocay Initiative (HWAI)
  • Medicus Mundi International Network (MMI)

Campagnes[bewerken]

Antibioticaresistentie

Op 18 november 2011 startte Wemos de campagne 'Maak van antibiotica geen dagelijkse kost'.

Eerlijke medicijnen

Op 5 februari 2009 startte Wemos FairDrugs.org, een campagne tegen het onethisch testen van geneesmiddelen in lageinkomenslanden.

Externe link[bewerken]

Wereldgezondheid 'nog nooit zo alarmerend'. Volkskrant (8 oktober 2015). Geraadpleegd op 8 februari 2018.

Hoe een Egyptische kankerpatiënte de speelbal werd van farmaconcern Roche. Follow The Money (28 maart 2017). Geraadpleegd op 8 februari 2018. Specialisten waarschuwen voor ongezond plastic in ziekenhuizen. Volkskrant (19 mei 2016). Geraadpleegd op 8 februari 2018.


Dit artikel "Wemos" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Wemos.